Trópz gréckeho slova tropos – obrat.


Trópy predstavujú skupiny výrazových prostriedkov, ktoré nepriamo označujú predmety alebo javy a na základe podobnosti prenášajú pomenovania z jedného javu na iný.


Prenášanie významu slov v trópoch sa môže uskutočňovať tromi spôsobmi:


  1. na základe podobnosti – metafora

  2. na princípe vecných a logických súvislostí – metonýmia

  3. na základe kontrastu – napr. irónia


 

K trópom patrí:


metafora

symbol

metonýmia

personifikácia

antonomázia

prirovnanie

irónia

epiteton

hyperbola

parabola

synekdocha

perifráza


 

METONYMIA:

 

Metonymia je druh trópu.

Je to prenesenie významu zo slova východzieho na cieľové na základe vecnej alebo logickej súvislosti.

 

  • zámena príčiny a účinku

je to písané jeho rukou = písmo

jej jazyk nie je práve najvyberanejší

  • zámena obsahu za vec

vypiť pohár mlieka

sused vyhorel

čítať Kukučína, Puškina, Hviezdoslava

počúvať Elán, Pehu, Kabát

hrať Shakespeara, Moliéra, Tajovského

spracovať Štúra, Vansovú, Hrebendu

  • zámena veci (inštitúcie) za miesto jej pôvodu

hrad reagoval okamžite (= prezident)

škola odpovedala (= vedenie školy, učitelia)

trieda protestovala (= žiaci)

nemocnice nevyšetrovali (= lekári)

hlási sa storočie (= udalosti, dnešok)

štadión tlieska (= návštevníci)

  • zámena vlastníctva výrobku za majiteľa, autora

ukradli nového forda

kúpiť si zlato

  • zámena deja za pôvodcu

jedlo nedorazilo načas