Vypracovala: Paed.Dr Jana Hanesová


 

V nemčine sa používa iba obmedzené množstvo silných slovies. Je ich približne 170. Rozlišujeme 5 tried silných slovies. Slovesá do týchto tried zaraďujeme podľa striedania koreňovej samohlásky v troch základných tvaroch: v infinitíve, préterite a minulom príčastí. Oboznámenie sa s týmto triedením nám pomôže pri osvojovaní si tvarov préterita a perfekta.

 

 

1. TRIEDA

 

Do tejto triedy zaraďujeme slovesá obsahujúce v infinitíve –ie.

- zmena kmeňovej samohlásky: ie – o – o

 

Napr. bieten (poskytnúť) – bot – geboten

 

 

Do tejto skupiny patria aj slovesá: biegen (ohýbať), fliegen (lietať), frieren (mrznúť), schieben (posunovať), verlieren (stratiť), wiegen (vážiť)

- výnimkou je sloveso ležať – liegen – lag- gelegen

 

Poznámka:

1. krátke „o“ v préterite a v minulom príčastí majú aj slovesá , ak po ich infinitívnom –ie nasleduje spoluhláska –β- alebo –ch- : genießen (používať) – genoss – genossen. Podobne tvoríme tvary préterita a perfekta aj od slovies: gießen (liať), kriechen (liezť), riechen (voňať), schießen (strieľať), schließen (zatvárať, končiť (sa), verdrießen (mrzieť)

 

2. zmenu spoluhlásky majú aj slovesá: zeihen (ťahať) – zog – gezogen

sieden (variť) - sott – gesotten

 

 

 

2. TRIEDA

 

Sem patria slovesá obsahujúce v infinitíve –ei

- zmena kmeňovej samohlásky: a) ei – ie – ie

b) ei – i – i

 

a) ak sa koreň slovesa končí znelou spoluhláskou alebo na „h“, majú tieto slovesá v préterite a v minulom príčastí dlhé – ie- :

 

- napr. schreiben (písať) – schrieb – geschrieben

 

Do tejto skupiny patria aj slovesá: bleiben (zostať), gedeihen (dariť sa), leihen (požičať), meiden (vyhýbať sa), preisen (velebiť), reiben (drhnúť), scheiden (rozdeliť, rozlúčiť sa, odchádzať), scheinen (svieťiť, zdať sa), schreien (kričať), schweigen (mlčať), speien (vracať, pľuvať), steigen (stúpať), treiben (hnať), weisen (ukázať), verziehen (odpustiť)

- výnimkou je sloveso heißen (volať sa) heiß – geheißen

 

b) krátke –i - v préterite a v príčastí minulom sa používa pred neznelou spoluhlaskou:

 

- napr. beißen (hrýzť) – biss – gebissen

 

Do tejto skupiny radíme aj slovesá: bleichen (blednúť), gleichen (rovnať sa), gleiten (šmýkať sa), greifen (siahnuť), pfeifen (pískať), reißen (trhať), reiten (jazdiť na koni), schleichen (prikrádať sa), schleifen (brúsiť), schmeißen (šmariť), streichen (hladiť), streiten (škriepiť sa, bojovať), weichen (ustúpiť)

- so smenou spoluhlásky: leiden (trpieť) – litt – gelitten

schneiden (krájať) - schnitt - geschnitten

 

 

 

3. TRIEDA

 

Do tejto triedy patria slovesá, ktoré obsahujú v infinitíve samohlásku –a

- zmena kmeňovej samohlásky : a) a – ie/i – a

b) a - u – a

 

Napr. schlafen (spať) schlief – geschlafen

 

Podobne sa mení kmeňová samohláska aj slovesám: blasen (fúkať), braten (peicť), fallen (padnúť), geraten (dostať sa), halten (držať), lassen (nechať), raten (radiť).

Krátke –i majú v préterite nasledovné slovesá: fangen (chytiť), empfangen (prijať), hängen (visieť).

 

Patria sem aj slovesá: laufen (bežať) lief – gelaufen

hauen (ťať) hieb – gehauen

fahren (cestovať) fuhr – gefahren,

 

podobne aj slovesá: graben (kopať), laden (pozvať), schlagen (biť), tragen (niesť)

 

Poznámka: v infinitíve a príčastí minulom s krátkym –a- a v préterite s dlhým –u:

 

backen (piecť) – buk – gebacken

schaffen(tvoriť) schuf – geschaffen

waschen (umývať, prať) – wusch – gewaschen

wachsen (rásť) – wuchs – gewachsen

 

 

 

4. TRIEDA

 

K tejto triede zaraďujeme slovesá, ktorých infinitív obsahuje samohlásku – i

- zmena kmeňovej samohlásky: a) i – a – e

b) i – a – u

c) i – a – o