Všetky tovary sa vymieňajú na trhu. Medzi výrobu a spotrebu vstupuje výmena /kúpa a predaj/, ktorá sa uskutočňuje na trhu.

 

Zdroj: Mattova

 

Trh – miesto, kde sa uskutočňuje kúpapredaj najrôznejších výrobkov. Priestor, kde si jednotlivé ekonomické subjekty /predajcovia a kupujúci/ vymieňajú výsledky svojej činnosti.

 

Trh je miesto, kde dochádza k výmene tovarov a služieb medzi jednotlivými trhovými subjektami.

 

Trh vznikol v priebehu tisícročného vývoja Nie je to chaotický systém, má svoj vnútorný poriadok. Na trhu sa všetky tovary a služby vymieňajú prostredníctvom peňazí.

 

 

Trhové subjekty

 

Rozoznávame 4 základné trhové subjekty, ktoré pôsobia na trhu:

 1. Domácnosti – subjekt, ktorý vstupuje na trh preto, aby kúpil výrobky a služby na uspokojenie svojich potrieb. Na trhu však domácnosti môžu vystupovať aj ako predávajúci. Sú totiž vlastníkmi práce, pôdy a úspor /výrobných faktorov/ a tie na trhu výrobných faktorov predávajú podnikom.

 2. Podniky – subjekt, ktorý na trhu výrobných faktorov kupuje výrobné faktory potrebné na výrobu Na trhu výrobkov a služieb predáva svoje produkty.

 3. Štát – je špecifickým subjektom trhu. Na trhu vystupuje ako predávajúci i ako kupujúci. Jeho hlavnou úlohou však je vytvárať podmienky pre fungovanie trhu. V prípade, ak trhový mechanizmus začína zlyhávať má za úlohu korigovať nepriaznivý dopad na ekonomiku.

 4. Zahraničie – každá národná ekonomika je súčasťou svetovej ekonomiky a zapája sa do medzinárodných vzťahov. V národnej ekonomike môžu vystupovať zahraničné domácnosti i zahraničné podniky. Ide o pracovníkov, ktorí si hľadajú prácu na zahraničných pracovných trhoch, napr. Slováci hľadajúci si prácu na írskom pracovnom trhu, či nemeckom pracovnom trhu, resp. podniky, ktoré podnikajú v zahraničí.

 

 

Typy trhov

Z územného hľadiska trhy členíme na:

 • Miestny trh – predstavuje historicky prvú formu trhu z územného hľadiska, ide o kúpu a predaj na určitom mieste, Charakteristická je preň ponuka miestnych, regionálnych špecialít, ktorá závisí od miestnych prírodných podmienok.

 • Národný trh – vznikol spojením niekoľkých miestnych trhov. Tento trh nazývame aj vnútorný trh. Je to trh v rámci určitého štátu, napr. trh Slovenskej republiky.

 • Medzinárodný trh – je prepojením vnútorných trhov niekoľkých krajín. Ako príklad môžeme uviesť trh krajín Vyšehradskej štvorky, kde patrí Slovenská republika, Maďarsko, Česko a Poľsko.

 • Svetový trh – predstavuje objem kúpy a predajov medzi všetkými krajinami svet v určitom období. Predstavuje najvyšší stupeň trhu.

 

 

Z vecného hľadiska členíme trhy na:

 • Trh tovarov a služieb – trh, kde sa predávajú a nakupujú statky a služby konečnej spotreby.

 

Zdroj: Mattova


 • Trh výrobných faktorov – trh kde sa predávajú výrobné faktory – práca, pôda, kapitál.


Zdroj: Mattova


 • Finančný trh – trh, na ktorom sa sústreďujú peňažné prostriedky, resp. finančný kapitál.

Tento trh sa delí na peňažný trh , kapitálový trh, devízový trh, trh drahých kovov a poistný trh. Špecifickým trhom je burza. Burza je špecifická vysoko organizovaná forma trhu, na ktorom sa obchoduje s tovarmi, cennými papiermi, devízami, valutami, poistkami a podobne.Z kvantitatívneho hľadiska členíme trhy na:

 • Čiastkový trh – trh, kde sa predáva a kupuje len jeden druh tovaru napríklad cukor, alebo trh hovädzieho dobytka a podobne.

 • Agregátny trh – trh všetkých tovarov a služieb.Funkcie trhu

Trh plní tieto tri funkcie /úlohy/:

 1. Poskytuje informácie o potrebách, spotrebiteľoch, o cene, o záujmoch, preferenciách a podobne.

 2. Poskytuje podnety pre správanie výrobcov i spotrebiteľov, aby používali vo výrobe efektívne výrobné metódy, aby optimálne využívali vzácne ekonomické zdroje, minimalizovali výrobné náklady a podobne.

 3. Rozdeľuje dôchodky medzi vlastníkov výrobných faktorov.
Zopakujte si:
1. Definujte pojem trh.
2. Charakterizujte jednotlivé trhové subjekty.
3. Vymenujte typy trhov z územného hľadiska.
4. Charakterizujte trh tovarov a služieb.
5. Charakterizujte trh výrobných faktorov.
6. Charakterizujte finančný trh.
7. Vysvetlite rozdiel medzi čiastkovým a agregátnym trhom.
8. Vymenujte, aké funkcie plní trh.

Použitá literatúra:
Šlosár, R., a kol.: Podniková ekonomika pre 1.ročník OA, SPN druhé vydanie 1997, ISBN 80-08-02612-X
Ing. Mokos, O. a kol.: Ekonomika pre 1.ročník študijného odboru technické a informatické služby, EXPOL PEDAGOGIKA, prvé vydanie 2008, ISBN 978-80-8091-120-1