Vypracovala: Mgr. Miroslava Foltýnová


 

 

Trabajar en España

En general, la jornada laboral en España son ocho horas, pero mucha gente se queda en la oficina más tiempo. ¿Qué hace la jornada tan larga? Dos aspectos importantes son el trato amable con los compañeros de trabajo y la larga pausa para el almuerzo.

El trato con los compañeros significa emplear tiempo con ellos. No sólo se habla de temas laborales, sino también personales, por ejemplo: “¿Qué tal el fin de semana?“, “¿Nos tomamos un café y te cuento lo que me pasó ayer?“

La larga pausa para el almuerzo, con café incluido, puede durar dos horas: es muy bueno para la salud, pero consume tiempo.

La jornada laboral en general empieza a las nueve de la mañana pero cuando llega el calor, muchas empresas permiten a sus empleados hacer “horario de verano“, que es trabajar de ocho a tres de la tarde.


En España la gente trabajan en las categorías sigientes iguales que en el resto del mundo: administración, ciencias, construcción, comercial, derecho, diseños, económicas, educación y formación, finanzas y bancas, ingenierías, inmobiliario, marketing y comunicación, producción y calidad, recursos humanos, sanidad y salud, tecnología, informática y telecomunicaciones, transporte y logística y compras, turismo y restauración.


El salario mínimo en España que cada empleador debe pagar a su trabajador por su labor es 21, 51€ por un día y 645,30€ por un mes. Los trabajadores en España tienen 30 día de vacaciones por un año.

 

Desde el año 2008, cuando comenzó la crisis económica, mucha gente quedó sin trabajo. En España actual, dónde vive 46 655 603 habitantes, más que 27% de ellos están desempleados. El paro ha conseguido su peor cifra en el primer trimestre del año 2013, superando por primera vez la cifra de 6.200.000 parados.


Aunque mucha gente está en paro, los que tienen trabajo hacen chistes de su jornada laboral. Dicen que en el lunés, el primer día de la semana laboral, toman café y hablan cómo pasaron el fin de semana, en el martés empiezan a trabajar, en el miércoles ya están cansados de trabajar, sobre el jueves dicen que ya queda poco y empiece el fin de semana y en el viernes ya no trabajan porque es casi fin de semana.


 

 

Preklad do slovenčiny

Práca v Španielsku

Vo všeobecnosti, pracovný deň v Španielsku má osem hodín, ale veľa ľudí zostáva v práci viac času. Čo robí pracovný deň tak dlhým? Dva dôležité aspekty sú priateľskí kolegovia a dlhá obedová prestávka.

Rokovania s kolegami znamená tráviť čas s nimi. Nerozpráva sa len o pracovných témach, ale tiež aj o osobných, napríklad: „Aký bol víkend?“, „Dáme si kávu a porozprávam ti, čo sa mi prihodilo včera?“

Dlhá obedná prestávka, ktorá zahŕňa aj kávu, môže trvať dve hodiny: je veľmi dobrá pre zdravie, ale zaberie veľa času.

Pracovný deň vo všeobecnosti začína o deviatej hodine ráno ale počas leta veľa firiem dovolí svojim zamestnancom tzv. letný pracovný čas – pracovať od ôsmej do tretej poobede.


V Španielsku ľudia pracujú v nasledovných oblastiach, rovnakých ako pre zvyšok sveta: administratíva, veda, stavebníctvo, reklama, právo, dizajn, ekonómia, školstvo a výchova, financie a bankovníctvo, inžinierstvo, reality, marketing a komunikácia, výroba a kvalita, ľudské zdroje, zdravotníctvo a starostlivosť, technológie, informatika a telekomunikácie, doprava, logistika a obchod, turizmus a hoteliérstvo.


Minimálna mzda v Španielsku, ktorú každý zamestnávateľ musí zaplatiť zamestnancovi za jeho prácu, je 21,51€/deň a 645,30€/mesiac. Španielski zamestnanci majú 30 dní dovolenky za rok.


Od roku 2008, kedy vznikla ekonomická kríza, veľa ľudí zostalo bez práce. V súčasnosti v Španielsku, kde žije 46 655 603 obyvateľov, viac ako 27% z nich je nezamestnaných. Nezamestnanosť dosiahla svoje najhoršie číslo v prvých troch mesiacoch roku 2013 prekročila po prvýkrát číslo 6.200.000 nezamestnaných.


Hoci veľa ľudí nemá prácu, tí ktorí pracujú si robia vtipy z pracovného týždňa. Hovoria, že v pondelok, prvý deň pracovného týždňa, pijú kávu a rozprávajú sa ako strávili víkend, v utorok začnú pracovať, v stredu sú už unavení z práce, o štvrtku hovoria, že už zostáva len málo a začne víkend a v piatok už nepracujú, pretože to je skoro víkend.


 

 

Zopakujte si:

1. ¿Cuál es el salario mínimo?

2. Di tres categorías en qué trabajan los españoles.

3. ¿Qué significa estar en paro?

4. ¿Cuántas personas están sin trabajo?

 

 

 

Použitá literatúra:

LLORET IVORA, E. M. et al. 2011. ¡Nos vemos! Barcelona: Difusión, 2011. 253 s. ISBN 978-84-8443-787-1

http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo_en_Espa%C3%B1a

Vlastné poznámky