Väzba THERE IS / THERE ARE sa v angličtine používa na vyjadrenie skutočnosti, že na nejakom známom mieste sa vyskytuje niekto alebo niečo. Ide tu o slovenské vety, ktoré začínajú príslovkovým určením miesta. (Na stole je pero. V meste je divadlo. Na ihrisku je veľa študentov.). Príslovkové určenie miesta je až na konci vety – musí sa dodržiavať pevný slovosled. Platí to aj pre vety začínajúce príslovkovým určením času, alebo vety, ktoré proste konštatujú, že niečo existuje.

 

V týchto vetách je obvykle pred podstatným menom v jednotnom čísle neurčitý člen A, AN, neurčité zámeno SOME, alebo výraz určujúci množstvo – číslovka, MUCH, MANY, A LOT OF, LITTLE, FEW, . . . Príslovkové určenie miesta sa zvyčajne uvádza predložkou:

 

above - nad

along - pozdĺž

at - pri, u, v

behind - za

between - medzi dvoma

in - v, vo

in the middle - v strede

near - blízko

next to - vedľa

on - na – na ploche

on the left - naľavo

on the top - hore

opposite - oproti

under - pod

in front of - pred

 

 

KONŠTRUKCIA OZNAMOVACEJ VETY

 

THERE + IS/ARE + KTO/ČO + kde

 

Príklad: There is a book on the table.


Preklad: KDE JE/SÚ KTO/ČO


Príklad: Na stole je kniha.

 

 

Príklady:

There is a picture on the wall. Na stene je obraz.

There are some apples on the table. Na stole sú nejaké jablká.

There is a meeting on Friday. V piatok je schôdza.

There aren´t any boys in my class. V mojej triede nie sú žiadny chlapci.

 

 

 

ZÁPOR

 

Zápor sa tvorí rovnako ako so slovesom „to be“ a to pridaním NOT za sloveso IS alebo ARE, napr.:

 

● There is some milk in the fridge. – There is not (isn´t) any milk in the fridge.

● There are some problems. – There are not (aren´t) any problems.

 

 

OTÁZKA