1. Do životného cyklu rodiny nepatrí:

 

A. rozchod s partnerom pred uzavretím manželstva

B. výber manželského partnera

C. obdobie trvania samotnej rodiny

D. zánik rodiny rozvodom

 

 

2. modernej spoločnosti je výber manželského partnera založený na:

 

A. dohode rodičov  partnerov - budúcich manželov

B. na dohode krstných rodičov  partnerov - budúcich manželov

C. na dohode partnera s rodičmi budúcej manželky

D. na slobodnej vôli oboch  partnerov - budúcich manželov

 

 

3. Medzi rituály, ktoré predchádzajú uzavretiu manželstva, nepatrí:

 

A. pytačky

B. kúpa spoločného bytu

C. zásnuby

D. predmanželské spolužitie

 

 

4. V našej spoločnosti je možné uzatvoriť manželstvo:

 

A. náboženským aj štátnym obradom

B. len náboženským obradom

C. len štátnym obradom

D. stačí ústna dohoda partnerov

 

 

5. Manželstvo zaniká:

 

A. odchodom detí z rodiny

B. rozvodom

C. rozchodom

D. smrťou jedného z manželov

 

 

6. Súčasťou sobášneho aktu nie je:

 

A. výmena obrúčok

B. podpis novomanželov

C. vyslovenie slávnostného áno

D. žiadosť o ruku partnerky pred úradníkom

 

 

7. Pytačky sú snahou o:

 

A. získanie súhlasu so svadbou v dome rodičov dievčaťa

B. ískanie súhlasu so svadbou v dome rodičov muža

C. získanie súhlasu so svadbou v dome krstných rodičov

D. získanie súhlasu so svadbou ma mestskom úrade

 

 

8. Najdôležitejšou súčasťou zásnub je:

 

A. spracovanie priebehu svadobnej hostiny

B. vypracovanie predmanželskej zmluvy

C. odovzdanie zásnubného prsteňa budúcej manželke

D. naplánovanie svadobnej cesty

 

 

9. Rozvodovosť dnes je:

 

A. nižšia ako v minulosti

B. vyššia ako v minulosti

C. rovnaká ako v minulosti

D. žiadna

 

 

10. Rozvod potvrdzuje:

 

A. súd

B. mestský úrad

C. farnosť

D. ide len o ústnu dohodu partnerov

 

 

 

Správne odpovede:

1A, 2D, 3B, 4A, 5D, 6D, 7A, 8C, 9B, 10A

 Použitá literatúra:
LOMNICKÝ, I. 2010. Etická výchova ako inšpirácia na každý deň. Nitra: Filozofická fakulta UKF, 2010. 118 s. ISBN 978-80-8094-701-9.

LÍŠKOVÁ, E., KOZLÍKOVÁ, M.: Etická výchova v primárnom vzdelávaní. 2. časť. http://www.mpcedu.sk/library/files/e._l__kov___m._kozl_kov__etick__v_chova_v_prim_

rnom_vzdel_van___2.__as_.pdf [cit. 16.9.2015]

OLIVAR, R. R. 1992. Etická výchova. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 1992. ISBN 807-15800-15.