Meraním zistíme, že pri konštantnom objeme plynu sa tlak zväčšuje s  teplotou lineárne.Metóda, ktorá pri skúmaní tepelných vlastností látok a získavaní vzťahov medzi fyzikálnymi veličinami vychádza z opisu javov, z meraní veličín a neopiera sa o nijaký model časticového zloženia látok, nazýva sa termodynamická metóda.Uplatňovanie termodynamickej metódy a používanie zákona zachovania a premeny energie pre tepelné deje podmienili vznik vedného odboru - termodynamiky.Štúdium vlastností látok použitím tejto teórie bolo základom vedného odboru nazvaného molekulová fyzika, z ktorej sa postupne vyvinula štatistická fyzika.Základnou metódou, ktorá sa používa v týchto vedných disciplínách je štatistická metóda. Vychádza z vnútornej štruktúry látok a ich vlastností vysvetľuje ako dôsledok pohybu a vzájomného pôsobenia častíc.Kinetická teória sa zakladá na troch experimentálne overených poznatkoch:a) Látka akéhokoľvek skupenstva sa skladá z  častíc - molekúl, atómov alebo iónov. Priestor, ktorý teleso z danej látky zaberá, nie je týmito časticami bez zvyšku vyplnený. Hovoríme o  nespojitej (diskrétnej) štruktúre látky.b) Častice sa v látke pohybujú, ich pohyb je ustavičný a neusporiadaný (chaotický). Častice sa v látke pohybujú rýchlosťami rozličných smerov a veľkostí. Táto forma pohybu častíc sa volá tepelný pohyb.c) častice na seba navzájom pôsobia príťažlivými a súčasne odpudivými silami. Veľkosť týchto síl závisí od vzdialenosti časticami.O ustavičnom a neusporiadanom pohybe častíc svedčí nepriamo veľa javov pozorovaných najmä pri tekutinách, ako napr. rozpínanie plynu, difúzia a Brownov pohyb.Existenciu príťažlivých a odpudivých síl, ktorými častice na seba navzájom pôsobia, potvrdzuje aj veľa javov, ako napr. súdržnosť pevných a  kvapalných látok, nevyhnutnosť pôsobenia vonkajších síl na dosiahnutie zmenšenia objemu pevných, kvapalných a plynných telies.Difúzia - samovoľné prenikanie častíc jednej tekutiny medzi častice druhej tekutiny. (Do sklenej nádoby vložíme niekoľko kryštálov modrej skalice a  dolejeme vodou. Pri dne nádoby vznikne na modro sfarbený nasýtený roztok skalice vo vode, ktorý je viditeľne oddelený od ostatnej vody v  nádobe).Difúziu vysvetľujeme nestálym a nesporiadaným pohybom častíc, z ktorých sú tekutiny zložené. Zväčšenie rýchlosti častíc je príčinou zvyšovania teploty tekutín. Neustály pohyb molekúl plynu uzavretého v nádobe spôsobuje ustavičné zrážky týchto molekúl s  molekulami vnútorných stien nádoby.