Vypracovala: Mgr. Zuzana Szocsová

 

 

Termochemické rovnice slúžia na vyjadrenie hodnoty reakčného tepla a skupenského stavu reaktantov, ktoré vstupujú do chemického deja a produktov chemického deja.

 

Uvádzanie skupenského stavu je dôležité z toho dôvodu, že hodnota reakčného tepla pre tú istú látku v rôznom skupenstve je rôzna. Napríklad reakciou kyslíka a vodíka môže vzniknúť vodná para alebo kvapalná voda. Vodná para má vyšší tepelný obsah - entalpiu ako voda tej istej teploty.

 

Skupenský stav v termochemických rovniciach označujeme nasledovným spôsobom:

1. s (solidus) - malým písmenom s označujeme látku, ktorá je v tuhom skupenstve

2. l (liqidus) - malým písmenom l označujeme látku, ktorá je kvapalnom skupenstve

3. g (gaseus) - malým písmenom g sa označuje látka v plynnom skupenstve

4. aq (aqua) - malými písmenami aq sa označuje látka vo vodnom roztoku

 

Termochemické rovnice exotermických reakcií

 

Uveďme si napríklad exotermické rovnice:

 

C + O2 CO2        

Sn + 2 Cl2 → SnCl4      

 

V nasledovných exotermických rovniciach použijeme značky pre skupenské stavy reaktantov a produktov a vyjadríme Δ H uvedených rovníc.

 

C(s) + O2(g) → CO2 (g)       Δ H = -395 kJ.mol-1

Sn(s) + 2 Cl2(g) →  SnCl4(l)       Δ H = -349 kJ.mol-1

 

Z nasledovne uvedených exotermických rovníc môžeme vyvodiť v prípade rovnice

 C(s) + O2(g) →  CO2 (g), Δ H = -395 kJ.mol-1 , že ak reaguje jeden mol tuhého uhlíka s molom plynného molekulového kyslíka, vznikne jeden mol plynného oxidu uhličitého.

pri reakcii sa uvoľní teplo 395 kJ.

Podobne v prípade druhej rovnice Sn(s) + 2 Cl2(g) →  SnCl4(l), Δ H = -349 kJ.mol-1, môžeme vyvodiť, že ak reaguje jeden mol tuhého cínu s dvoma molmi plynného molekulového chlóru vznikne jeden mol kvapalného chloridu ciničitého. Pri chemickej reakcii sa uvoľní teplo 349 kJ.

 

Hodnotu reakčného tepla možno napísať priamo v chemickej rovnici. Napríklad: C(s) + O2(g) CO2 (g) + 395 kJ

 

Reakčné teplo teda môžme zapísať priamo do rovnice, alebo ho ako Δ H zapísať mimo chemickej rovnice.

 

Termochemické rovnice endotermických reakcií

 

Príklady endotermických rovníc:

 

CaCO3   CaO + CO    

C + 2 S  CS

 

Po zaznačení skupenského stavu reaktantov a produktov a reakčného tepla do chemickej rovnice dostaneme:    

 

CaCO3(s) →  CaO(s) + CO2(g)       Δ H = 177,5 kJ.mol-1

C(s) + 2 S(s) →  CS2(l)       Δ H = 128 kJ.mol-1

 

Reakčné teplo je podobne ako u exotermických rovníc možné zahrnúť aj priamo v rovnici a to nasledovne:

 

CaCO3(s) →  CaO(s) + CO2(g) - 177,5 kJ

 

CaCO3(s) + 177,5 kJ  CaO(s) + CO2(g)

 

Zopakujte si:

1. Uveďte aké skupenstvo vyjadruje pojem solidus.

2. Uveďte aké skupenstvo vyjadruje pojem aqua.

3. Uveďte príklad termochemickej rovnice s uvedením skupenstva reaktantov a produktov a s uvedením reakčného tepla.

 

Použitá literatúra: