Vypracovala: B. Horváthová
 


Teplota T je skalárna fyzikálna veličina, ktorá charakterizuje stav fyzikálneho objektu. O teplote platia nasledovné poznatky: Ak meníme teplotu rôznych predmetov, ich stav a vlastnosti sa tiež menia. Ak majú dve rôzne telesá rôzne teploty a je medzi nimi tepelný kontakt, ich teploty sa postupne vyrovnávajú, až dosiahnu rovnakú teplotu, za predpokladu, že nedôjde k chemickej reakcii.

Nultý zákon termodynamiky – Ak je každé z dvoch telies A, B v tepelnej rovnováhe s tretím telesom C, v tepelnej rovnováhe sú aj telesá A, B navzájom.

 
 
Prvý termodynamický zákon je konkrétna formulácia zákona zachovania energie pre tepelné deje. Zmena vnútornej energie sa rovná súčtu práce vykonanej okolitými telesami pôsobiacimi na sústavu silami a tepla odovzdaného týmito telesami sústave.

 
ΔU = W + Q
 
Teplo dodané sústave sa rovná súčtu zmeny vnútornej energie a práce vykonanej sústavou

Q = ΔU + W´, kde W´ je práca vykonaná sústavou.



Meranie teploty vykonávame pomocou teplomeru, na ktorom je teplotná stupnica.

Na meranie teploty pomocou teplomeru sa využíva, že niektoré fyzikálne veličiny sa menia v závislosti od teploty.

Kvapalinový teplomer využíva zväčšovanie objemu ortuti alebo liehu s rastúcou teplotou.

Plynový teplomer využíva zmenu tlaku plynu v závislosti od teploty.

Odporový teplomer využíva zvyšovanie sa elektrického odporu s rastúcou teplotou. Pri meraní teploty musia byť teplomer a teleso, ktorého teplotu meriame v tepelnej rovnováhe.

Celziovu teplotu t meriame teplomerom s Celziovou teplotnou stupnicou. Jej jednotkou je 1°C. Stupnica je určená pomocou dvoch základných rovnovážnych stavov:

  1. rovnovážny stav chemicky čistej vody s ľadom pri normálnom tlaku udáva teplotu 0°C
  2. Var chemicky čistej vody nachádzajúcej sa v rovnovážnom stave s nasýtenou parou pri normálnom tlaku udáva teplotu 99,975°C, teda približne 100°C.

Termodynamickú teplotu T meriame pomocou termodynamickej teplotnej stupnice. Jej jednotkou je kelvin (K). Termodynamická teplotná stupnica je určená jediným základným bodom, ktorý nazývame trojný bod vody, je to rovnovážny stav sústavy „ľad +voda+nasýtená vodná para“. Tomuto stavu priraďujeme teplotu 273,16 K čo odpovedá 0,01°C.

Jeden kelvin je  \frac{1}{273,16} termodynamickej teploty trojného bodu vody. Vzťah medzi termodynamickou teplotou a Celziovou teplotou je: T = ({t} + 273,15) K

Teplotný rozdiel je rovnaký a platí: Δt = ΔT

Používajú sa aj iné stupnice. V USA sa používa Fahrenheitova stupnica; 9°F = 5°C

Niektoré teploty:

Teplota topenia ľadu
pri normálnom tlaku
273,15K
0°C
32°F
Bod varu vody
pri normálnom tlaku
373,15K
100°C
212°F


 
Termodynamická sústava je skupina fyzikálnych objektov, ktorých stavy a ich zmeny skúma termika a termodynamika.

Teplo Q je skalárna fyzikálna veličina. Veľkosť tepla sa rovná veľkosti prenesenej energie, jednotka tepla je taká istá ako jednotka energie, teda 1J. Teplo je kladné, ak bolo do sústavy dodané. Teplo je záporné, ak zo sústavy prešlo do jej okolia.

Tepelná kapacita C je konštanta úmernosti medzi množstvom tepla Q dodaného, alebo odovzdaného telesom, a zmenou jeho teploty.
C = \frac{Q}{\Delta t}
 
Tepelná kapacita sa číselne rovná teplu, ktoré je potrebné na ohriatie telesa o jeden kelvin (stupeň celzia).

Merná tepelná kapacita c je tepelná kapacita vztiahnutá na jednotku hmotnosti. Pre množstvo tepla Q dodaného telesu, alebo odovzdaného telesom platí: Q = c.m.(t2–t1).