Vypracovala: B. Horváthová

 
 
 
Urobíme jednoduchý pokus, z hrubého papiera vystrihneme štvoruholník, v štyroch rôznych krajných bodoch vystrihneme malé tvory. Pomocou tenkého vlákna postupne upevníme v rôznych bodoch náš štvoruholník. Vlákno sa ustáli v zvislom smere.

Na papierový štvoruholník narysujeme priamky v smere vlákna prechádzajúceho závesným bodom.

Zdroj: Janovič  a kol.: Fyzika pre 7.ročník základnej školy  7/A

Všetky priamky sa pretínajú v jednom bode. Tento bod nazývame ťažisko.

Ak zavesíme ľubovoľné teleso, bude bod T – ťažisko, vždy pod bodom závesu. Keď podoprieme, alebo zavesíme teleso v bode T, zostane v pokoji.

Zdroj: Janovič  a kol.: Fyzika pre 7.ročník základnej školy  7/A

Urobte si pokus: skúste položiť ceruzku na vystretý prst. Zistíte, že ceruzka zostane v pokoji, iba ak ju podopriete pod bodom T. Pri posunutí prsta vľavo, alebo vpravo ceruzka spadne.

Doma si môžeme vyskúšať podobný pokus s veľkou metlou. Budeme posúvať vystreté prsty dvoch rúk a prsty sa stretnú v spoločnom bode, v ťažisku.

Každé teleso si môžeme predstaviť, že si ho rozdelíme na malé časti. Na každú z nich pôsobí Zem zvislo nadol istou gravitačnou silou. Účinok všetkých týchto gravitačných síl na teleso je rovnaký ako účinok výslednej gravitačnej sily Fg, ktorá by pôsobila v ťažisku T telesa.

Pôsobisko gravitačnej sily zakresľujeme do ťažiska. Každé teleso má len jedno ťažisko.

Zdroj: Janovič  a kol.: Fyzika pre 7.ročník základnej školy  7/A
 

Poloha ťažiska závisí od rozloženia látky v telese. Môžeme sa presvedčiť o tom napríklad pokusom, keď do valcových otvorov v kvádri postupne zasúvame závažia. Zisťujeme, že poloha ťažiska sa mení. Je blízko tej časti, ktorá má väčšiu hmotnosť.

Poloha ťažiska závisí od rozloženia látky v telese.

Zdroj: Janovič  a kol.: Fyzika pre 7.ročník základnej školy  7/A