- delíme: 1. národná

2. prúdy, smery

- smery, ktoré vznikajú vo svete majú vplyv aj na taliansku literatúru

- diela existencionalizmu, nového románu, absurdnej literatúry aj postmoderny

- vzniká tu NEOREALIZMUS

. moderný literárny smer, ktorý najprv vzniká vo filme, neskôr aj v literatúre

. čisto taliansky literárny smer

. vzniká po 2. svetovej vojne

. najprv bol neoficiálnym literárnym prúdom

. predstaviteľmi boli ľavicovo orientovaní scenáristi, re.iséri, neskôr

spisovatelia, ktorí vyjadrovali protest proti fa.izmu

. filmy z neorealizmu vznikali mimo ateliérov priamo na uliciach

. námety: a) mestská periféria

b) nezamestnanosť

c) bezdomovci

d) prostitúcia

. vo filmoch nehrali riadni herci, ale ľudia z ulice . rozprávali slangom

. film mal dej, na hranici dokumentárneho filmu

. literatúra prebrala témy: a) bieda talianskeho ľudu

b) periférie Ríma

c) sociálna nerovnosť medzi ľuďmi

. zakladateľom bol CESARE ZAVATTINI

. predstavitelia: Carlo Lewi

Vasco Pratolini

Alberto Moravia

Pier Paulo Pasolini

. do literatúry vstupuje v 50-tych rokoch

. spisovatelia skutočnosť ne.tylizovali, neupravovali

. pou.ívali be.ný hovorový jazyk, krajové dialekty a slang

 

Pier Paolo Pasolini

(1922 1975)

- vy.tudoval románsku filozofiu

- po 2. svetovej vojne .il v Ríme ako slobodný umelec

- taliansky básnik, filmový scenárista a re.isér

- dodnes nie je vyrie.ená jeho vra.da

- vyu.íval nárečia, hovorový jazyk a slang

- DIELA:

básnické zbierky: Denníky

Náreky

Najlep.ia mladosť

romány: Pasáci

Búrlivý .ivot

Nafta . nedokončené

filmové scenáre: Mama Roma

Evanjelium sv. Matú.a

Kráľ Oidipus

Dekameron

Prasačinec

BÚRLIVÝ .IVOT - 1961

- klasický neorealistický román

- 2 časti

- odohráva sa na rímskej periférii, v .tvrti Pietrolata = .Malý .ang-Hai.

- najväč.ia chudoba, tzv. .baráková kolónia.

- deti sa prejavujú výtr.níctvom . kradnú, prepadávajú

ľudí, bitky, prostitúcia

- najvýznamnej.í: Tomas Puzilli

- syn mestského smetiara

- bol 2 roky vo väzení za ťa.ké ublí.enie na zdraví

- po návrate z väzenia sa chce zmeniť

- vracia sa k svojej rodine, ktorá sa dostala z barakov do panelákov

- stretáva sa s inými ľuďmi . zaľúbi sa do Ireny

- túto novú perspektívu mu prekazí TBC

- ocitne sa v sanatóriu, stretáva sa s ľuďmi, ktorí majú sociálne my.lienky

- zúčastní sa na ich akciách

- vstúpi do komunistickej strany, ale jeho prerod nie je jednoznačný, lebo ho ovplyvňujú aj

jeho bývalí kumpáni

- v barákovej kolónii sa ocitne v povodni

- zachraňuje ľudí, prechladne a zomiera na chrlenie krvi

- vyu.il expresívny jazyk, hovorovú reč, slang a filmovú techniku . rýchle striedanie obrazov

 

Alberto Moravia

1907 1990

- najpopulárnej.í taliansky spisovateľ

- písal prózu a drámu

- narodil sa v Ríme, v rodine architekta

- v detstve ochorel na kostnú TBC

- sám sa vzdelával

- literárnej tvorbe sa venuje od 30. rokov

- bol .id a počas vojny sa musel skrývať

- za svojho .ivota získal úspech

- jeho dielo bolo ovplyvnené existencionalizmom . 30. roky, od 40., 50. neorealizmom a stal sa

jeho vedúcou osobnosťou

- DIELA:

romány: Sklamané nádeje

Pochybená cti.iadosť

Ľahostajní

Ma.karáda

Man.elská láska

Rimanka

Opovrhovanie

Vrchárka

Ne.ťastná milenka

Nuda

Pozornosť

Cesta do Ríma

poviedky a novely: Epidémia

Rímske poviedky

Nové rímske poviedky

33 .ien

divadelné hry: .ivot je hra

ĽAHOSTAJNÍ

- existencionalistické dielo

- kritika .ivota me.tiakov počas fa.izmu

- príbeh matky a jej dvoch dospievajúcich detí

- dcéra Karla, syn Michal

- má omnoho mlad.ieho milenca Lea . jemu sa ich vzťah sprotivil

- Leo sa zaujíma o Karlu

- tento vzťah vyvolá chvíľkové pobúrenie

- Michal ho chce zastreliť, ale neurobí to, nie je vnútorne presvedčený o podstate tohto skutku

- román končí rezignáciou matky, Karla si vezme Lea

NUDA

- existencionalistický román

- príbeh maliara z najvy..ej spoločenskej vrstvy, ktorý vôbec nevie maľovať

- jediný problém je, .e sa nudí

- zaľúbi sa do mladej modelky, chce ju získať, privedie ju do domu svojej matky . najbohat.ia

rodina v Ríme

- ukradne im peniaze, odovzdá ich svojmu milencovi

- maliar sa sna.í si ju udr.ať

 

- ona sa rozhodne odísť od neho a nastáva opäť nuda . .ije .ivot najvy..ej spoločnosti

RIMANKA

- povojnové obdobie

- neorealistický román

- stojí na kontrastoch: bieda talianskeho ľudu . bohatstvo rímskej smotánky

- hl. postava je Adriana . dcéra chudobnej krajčírky, ktorá opustí man.ela

- matka ju ponúkne ako modelku maliarovi

- stretne sa s panským šoférom Ginom, zasnúbia sa (nevie, .e Gino je .enatý a má dcéru)

- predstava matky bola, nech sa stane slávnou taneččkou a speváčkou, ale na to nemá vlohy

- matka nechce, aby .ila jej .ivotom

- Adriana sa tú.i sa vydať a mať dieťa

- strávi s Ginom noc a vtedy sa matka presvedčí, .e si ju u. Gino nevezme . dosiahol, čo chcel

- priateľka Gizela ju pozve na výlet, aby robila spoloččku policajnému úradníkovi Asteritovi

(do Adriany sa skutočne zaľúbi), je .éfom tajnej slu.by

- Adriana mu podľahne a za strávenú noc získava prvé peniaze (3 000 lír)

- Adriana sa najprv hanbí

- Astarita ju pozve na policajné riaditeľstvo a tam jej povie, .e Gino je .enatý a má dcéru

- od toho momentu sa Adriana zmení a stáva sa platenou prostitútkou

- rozhodne sa stretnúť s Ginom a ukradne Ginovej panej zlatú pudrenku . je aj prostitútkou aj

zlodejkou

- začne sa stretávať s mu.mi a zaľúbi sa do zákazníka Giacoma – Mina . mladý .tudent

- do Mina sa skutočne zaľúbi

- Mino pracuje v tajnom spolku, ktorý bojuje proti vláde a medzitým sa Adriana zoznamuje s

vrahom Sonzongom

- Mino jej oznámi, .e po smrti babičky bude veľmi bohatý

- Adriana zistí, .e je tehotná . je presvedčená, .e otcom dieťaťa je vrah

- nikomu to neprezradí

- Mina zatkne polícia, Mino prezradí v.etkých členov tajného spolku

- Adriana prichádza za Asteritom, aby prepustil Mina

- Mino neznesie výčitky svedomia, ale medzitým mu Adriana povie, .e čaká s ním dieťa a

Mino spácha samovra.du

- predtým v.ak napí.e list, v ktorom sa priznáva k otcovstvu Adrianinho dieťaťa

- Adriana vie, .e čaká dieťa vraha a je prostitútka, ale rozhodne sa, .e u Minovej rodiny začne

nový .ivot

VRCHÁRKA

- román z 2. svetovej vojny

- hlavná postava obchodníčka Čézira a jej dcéra Rozeta

- hlavná my.lienka: útrapy ľudí počas 2. svetovej vojny

- Čézira najprv z vojny profituje, predáva pa.ovaný tovar

- keď spojenecké vojská začnú bombardovať Rím, rozhodne sa odísť s dcérou na vidiek

- verí, .e dcéru uchráni pred útrapami vojny

- keď vojna skončí odchádzajú do Ríma

- pred da.ďom sa ukryjú v kostole, tu ich znásilnia marockí vojaci

- matka neochránila svoju dcéru

- Rozeta sa začne spú.ťať s inými chlapmi

- fyzicky a du.evne zlomené sa vracajú do Ríma s tým, .e začnú nový .ivot.