Vypracovala: Mgr. Monika Koncošová

 

 

Rozlišujeme:

 

1. Časomerný veršový systém

2. Sylabický veršový systém

3. Sylabotonický veršový systém

4. Tonický veršový systém

 

 

Prozódia – typ výstavby verša

Prozódia využíva hlavne prozodické vlastnosti jazyka – zvýšená či znížená vetná intonácia, protiklad prízvučnej a neprízvučnej slabiky, krátkej či dlhej slabiky,...

 

 

SYLABICKÝ VERŠOVÝ SYSTÉM:

 

 • V slovenskej poézii ide o najstarší veršový systém

 • Používal sa už v 16. a 17. storočí

 • Najčastejšie sa používal v básňach a v duchovných a svetských piesňach

 • Tvoril aj rytmický základ ľudových piesní (ústna ľudová slovesnosť)

 • Výrazne sa rozšíril v slovenskej romantickej poézii – ide o tvorbu básnikov Štúrovej školy (S. Chalupka, A. Sládkovič, J. Botto, J. Kráľ, ...)

 • Často sa nazýva aj Štúrovský veršový systém

 

 

Základné znaky:

 

 • Je založený na výskyte rovnakého počtu slabík vo verši (rovnoslabičnosť) - izosylabizmus

 • Verš je vždy rozdelený na dve časti intonačnou prestávkou

 • Uvedenú intonačnú prestávku nazývame dieréza – veršový predel

 • Príklad veršového predelu: „Horí ohník, horí // na Kráľovej holi.“

 • Verše spája združený rým – aabb

 • V uvedenom systéme platí rytmicko – syntaktický paralelizmus – zhoda veršového a vetného členenia (1 verš = 1 veta) – nie sú tam veršové presahy

 • Najčastejšie sa vyskytujúcim veršom bol dvanásťslabičný a osemslabičný verš

 • Pomerne časté boli aj kombinované verše – napr. osemslabičný verš sa kombinoval so šesťslabičným veršom – v tomto prípade sa ale menil rým na prerývaný – abcb

 

 

Ukážky sylabického veršového systému:

Ukážka č. 1 - Ján Botto – Smrť Jánošíkova – obdobie slovenského literárneho romantizmu

 

Horí ohník, horí na Kráľovej holi. 12a

Ktože ho nakládol? – dvanásti sokoli. 12a

Dvanásti sokoli, sokolovia bieli, 12b

akých ľudské oči viacej nevideli! 12b

Dvanásti sokoli, sokolovia Tatier, 12c

akoby ich bola mala jedna mater, 12c

jedna mater mala, v mlieku kúpavala, 12d

zlatým povojníčkom bola povíjala. 12d

 

 

Ukážka č. 2 – Janko Kráľ – Orol vták – obdobie slovenského literárneho romantizmu

 

Keby ja bol orol vták, 7a

vyletel bych nad oblak, 7a

zaplieskal bych krídlami 7b

nad našimi Tatrami. 7b

 

 

Ukážka č. 3 – Janko Kráľ – Zakliata panna vo Váhu a divný Janko – obdobie slovenského literárneho romantizmu

 

Synček je veľmi divný, nikdy nie veselý, 13a

hrdý, ukrutný, divý, hockde ta ísť smelý, 13a

nikoho si neváži, nikomu nedvojí, 13b

v ľuďoch lásky nehľadá, hnevu sa nebojí, 13b

ľudia ho nenávidia, on sa chce vypomstiť, 13c

jemu všetko jedno je: dneska či zajtra hniť. 13c

 

 

Kombinované verše:

 

Ukážka č. 4 – Samo Chalupka – Mlynár a krčmár – obdobie slovenského literárneho romantizmu

 

Jeden mlynár, druhý krčmár 8a

oba odsúdení, 6b

pražili sa v pekle spolu 8c

pri jednom plameni. 6b

 

Jeden z prvých autorov, ktorí vo svojej tvorbe uplatnili sylabický veršový systém, bol HUGOLÍN GAVLOVIČ – obdobie slovenského literárneho baroka

 • 1712 Czarny Dunajec, Poľsko – 1787 Horovce, Slovensko

 • Pochádzal síce z Poľska, ale od detstva žil na Slovensku

 • Ako dieťa osirel

 • Príslušník rádu františkánov – mnohí z nich sa venovali literárnej činnosti

 • Do rehole vstúpil po ukončení stredoškolských štúdií

 • Pôvodne sa volal Martin – Hugolín je jeho rádové meno (dostal ho po vstupe do kláštora)

 • Časť života prežil ako vychovávateľ v šľachtických rodinách

 • Bol chorý na pľúca, preto chodil v lete na salaš, aby sa napil čerstvej žinčice a nadýchal sa zdravého vzduchu – práve pobyt na salašoch sa stal zdrojom jeho literárnej činnosti, ktorej sa venoval predovšetkým v zime

 • Bol veľmi vzdelaný autor, dobre poznal Bibliu, tvorbu antických spisovateľov, stredovekú a barokovú literatúru

 

Za najvýznamnejšie dielo Hugolína Gavloviča považujeme dielo:

 

 

VALASKÁ ŠKOLA MRAVÚV STODOLA

 

 • Dielo vzniklo v roku 1755

 • Vyšlo až v roku 1830 – 1831

 • Rozsiahla veršovaná skladba – didakticko – reflexívna poézia

 • Verše sú 14 – slabičné a tvoria dvojveršia

 • Verše spolu tvoria 12-veršovú strofu, ktorú autor nazval „koncept“

 • Skladba spolu obsahuje 21 cyklov (1 cyklus = 29 strof)

 • Skladba je rámcovaná prológom a epilógom

 • Skladba je veľmi bohatá na témy, čo súvisí s jej rozsiahlosťou – téma rodina, priateľstvo, človek a smrť, vzťah poddaní a páni, oslava práce a pracovitosti, vlastenectvo a výchova dobrého občana, chvála vzdelania, kritika opilstva, vzťah človeka k Bohu, vojna, chudoba, bohatstvo,...

 • „valaská škola“ – životná múdrosť a skúsenosť spísaná medzi pastiermi

 • „mravúv stodola“ – to sú mravné poučenia a praktické rady o životných otázkach, ktoré majú čitateľa priviesť k mravnému, cnostnému a zbožnému životu

 

Básne v diele majú rovnaké kompozičné členenie:

 

Prológ – titul básne – obsahuje vždy hlavnú myšlienku básne a tvorí s básňou neoddeliteľný významový celok

Jadro – podstatná časť básne, nadväzuje na titul a rozvíja hlavnú myšlienku

Epilóg – záverečné dvojveršie – obsahuje duchaplnú pointu

 

 

Celá báseň – ukážka:

 

Bohatý má mnoho penez a chudobný detí

 

Jestli si chudobný rodič a máš dítek mnoho,

ani srdce ani mysli nezarmucuj z toho.

Pritahuj jich ku dobrému, dá jim Pán Búh chleba,

neb každému žijícímu dává, čo potreba.

 

...

 

Bohatý mívá peníze a chudobný dítky,

chudobný s svým pokolením naplní príbytky.

Z penízúv nič nevyroste, z dítek budú lidé,

a skrze své pracování nedajú se bíde.

...

Když má boháč mnoho penez, netreba mu detí,

nebo by se naučili rozkoše hledeti.

I tak podle skuselosti pánúv rozmnožení,

vetšé v svete spúsobuje bídy a súžení.

 

 

Ukážky z diela:

 

Uč se, synu, dobrým mravom a i pobožnosti, 14a

budeš míti potešení nekdy v tvej starosti. 14a

Jestli se nič nenaučíš, budeš banovati, 14b

nebo čas tvojej mladosti víc se nenavrátí. 14b

(H. Gavlovič – Jak chceš kumšt literný vedeť, musíš pri učení sedeť)

 

Jestli se chceš, jako svedčí, opilstva varovat, 14a

tak sobe daj opilého človeka malovat: 14a

Nech bude neočesaný a sliny po brade, 14b

neumytý, nespúsobný, zaválaný všade. 14b

(H. Gavlovič – Hle, človek opilý – žádnému nemilý)

 

Blázen je, kdo pred jinými vlast svú potupuje, 14a

s potupením svojej vlasti cudzú vychvaluje. 14a

Kdo vlast svoju potupuje, i sám seba haní, 14b

nevdečný je, kdo úctivost svéj matky nebrání. 14b

(H. Gavlovič – Velmi je hlúpý, kdo vlast svú tupí)

 

 

 

Zopakujte si:

 

 1. Vymenujte veršové systémy.

 2. Vysvetlite termín izosylabizmus.

 3. Vysvetlite termín rytmicko-syntaktický paralelizmus.

 4. Charakterizujte tvorbu H. Gavloviča.

 

 

Použitá literatúra:

 

CALTÍKOVÁ, M.: Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry 3. 1998. Enigma Nitra. ISBN 80-85471-52-3

CALTÍKOVÁ, M.: Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry 4. 1999. Enigma Nitra. ISBN 80-85471-66-3

CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský jazyk a literatúra. 2002. Enigma Bratislava. ISBN 80-85471-95-7

GREGOROVÁ, I., LAPITKA, M.: Literatúra pre 1. ročník gymnázií a stredných odborných škôl. 1. vyd. 2009. SPN Bratislava. ISBN 978-80-10-01780-5

PLINTOVIČ, I., GOMBALA, E.: Teória literatúry pre stredné školy. 1. vyd. 1987. SPN Bratislava

SMIEŠKOVÁ, M.: Krok za krokom k maturite – Literatúra. 1. vyd. 2007. Fragment Bratislava, ISBN 978-80-8089-065-0

SVETOVÁ LITERATÚRA NA DLANI. 1. vyd. 1998. Príroda Bratislava. ISBM 80-07-01037-8

ZMATURUJ Z LITERATÚRY 1. 1. vyd. 2007. Didaktis Bratislava. ISBN 80-89160-02-6

ZMATURUJ Z LITERATÚRY 2. 1. vyd. 2007. Didaktis Bratislava. ISBN 80-7358-028-4