Spoločenské a politické podmienky:

- 8. máj 1945 - ukončenie 2. svetovej vojny v Európe

- vojna pokračuje . USA, Japonsko, Ďaleký východ

- 2. september 1945 - koniec vojny

- atómová bomba

- 2. svet. vojna rozdelila svet na socialistickú a kapitalistickú časť

- 50. roky . Studená vojna medzi Východom a Západom, kríza v Karibiku - Kuba sa stala

časťou socialistického bloku

- 60.roky . v USA vyhrávajú voľby demokrati a prezident J.F.K. - nastalo uvoľnenie medzi

Západom a Východom ochránca ľudských práv, atentát roku 63,64

- 1953 - zomiera Stalin (gulagy)

- 1954 - do NATO vstupuje NSR

- 1955 - vzniká Var.avská zmluva (Obranný pakt)

- po smrti Kennedyho nastupuje Nickson

- vojna vo Vietname

- 1947 - Nemecko sa dostalo na predvojnovú úroveň

- 1989 - pád múru - padla .elezná opona, svet prestal byť rozvelený na socialistickú a

kapitalistickú svetovú sústavu

- najmocnej.í: Bre.nev - predstaviteľ najvy..ieho orgánu sovietov

- 1990 - zaniká zväz sovietskych socialistických republík

témy v dielach:

I. vojna

- hlavne 2.svetová vojna na Východe a v Japonsku

- vojna zobrazená s prvkami absurdity

II. individuálne problémy

- individualita literatúry

- prvky existencionalistické

- prvky morbídnosti

- vojna naru.ila medziľudské vzťahy = téma

Rozdelenie svetovej literatúry po roku 1945

1. ZÁPAD

a) Národné literatúry (ka.dá mala svoje .pecifiká)

b) Podľa literárnych druhov a smerov

- v tomto období dochádza k nástupu nových literárnych prúdov a smerov:

1. existencionalizmus

2. nový román (vznik vo Francúzsku)

3. neorealizmus (v Taliansku)

4. Beat Generation (USA,60.roky)

5. postmoderna (USA, Rusko, v.etky krajiny)

2. VÝCHOD

- krajiny socialistického tábora:

- socialistický realizmus - zobrazoval v.edný .ivot v krajine socialistického bloku bez

prvkov absurdity

Témy: a) budovanie socializmu

b) medziľudské vzťahy - nenaru.ené

c) ľudia boli nadchnutý pre .ivot v novej spoločnosti