Max Frish

(1911 . 1991- Zürich)

- prozaik, dramatik

- .túdium architektúry a germanistiky, veľa cestoval po svete

- pôsobil ako novinár, preva.nú časť .ivota v zahraničí . Taliansko, Nemecko, USA

DON JUAN A JEHO LÁSKA KU GEOMETRII

- divadelná hra

- téma: naru.enie obrazu, ktorý si človek vytvára o sebe a o ľuďoch

- Don neverí svojmu .armu, uniká pred .enami a hľadá sa v jasných a nemenných

geometrických poučkách

- po 12 rokoch sa tohto vzdáva a zinscenuje cestu do pekla, ale v skutočnosti sa o.ení a stáva

sa z neho vzorný otec a priemerný me.tiak

- vrcholom tvorby je trilógia: 1. Stiller

2. Homo Faber

3. Volajte ma Gantenbein

- nadviazal na existencionalizmus

1. Stiller

- denník, záznam psychických stavov a rozpoltenosti vedomia hlavnej

postavy . sochára Stillera, ktorý chce uniknúť obrazu, ktorý si o ňom

vytvorilo jeho okolie, rozhodne sa odísť

- na hraniciach ho zadr.ia s falo.ným pasom

- popiera svoju toto.nosť

- jeho .ena a známi ho identifikujú a nútia ho vrátiť sa do pôvodného .ivota

- rezignuje a. vtedy, keď súd potvrdí jeho toto.nosť, tým ho vlastne odsúdi,

aby bol sochárom Stillerom

- jeho pokus stať sa iným človekom stroskotal

2. Homo Faber

- rozpráva o 50-tych rokoch in.iniera Valtera Fabera- človek tvorca

- ignoruje city a tvrdí, .e celý svet sa podriaďuje logike

- román má 2 časti: a) Prvá zastávka

b) Druhá zastávka

a) Prvá zastávka: Valter sa ocitá v nemocnici, o.ení sa s mladou

dievčinou, ktorá náhodne zomiera

- a. po stretnutí s bývalou milenkou sa dozvie, .e .ena, ktorá mu

zomrela, bola jeho vlastnou dcérou

- po ťa.kej operácii sa vracia k matke svojej dcéry a uva.uje nad

sériou náhod, ktoré rozbili jeho logickú predstavu o svete

b) Druhá zastávka: Odohráva sa v Grécku

- vyu.il tu protiklad medzi Valterom a matkou jeho dcéry, ktorá

verí v osudovú predurčenosť

- trpí za svoju zaslepenosť ako kráľ Oidipus

- záver vyznieva, .e svet, ktorý sa podriaďuje ľudskej logike,

umo.ňuje zničiť medziľudské vzťahy

 

3. Volajte ma Gantenbein

- rozprávač si vymyslí postavu Gantenbeina, ktorý oslepne pri autonehode

- po operácii znova vidí, ale nikomu to nepovie, lebo ako .slepý. nemô.e

.iarliť, hoci vidí, .e .ena ho podvádza s milencom

- zachráni mu to man.elstvo

- ako slepec prehodnocuje .ivot a zamestnanie, ktoré získal tak, .e nikdy

nepovedal, čo vidí, a verí, .e ostatní ľudia sa zbavia pretvárky

- nesie prvky antirománu a existencionalizmu

Friedrich Dürrenmatt

(1921 . 1991)

- .vajčiarsky dramatik, prozaik, esejista, výtvarník

- .tudoval filozofiu, literatúru a teológiu

- písal po nemecky

- vplyv: existencionalizmus

epická dráma

- Dramatická tvorba

NÁV.TEVA STAREJ DÁMY

- hlavná téma: moc peňazí . peniaze likvidujú ľudí aj morálku

- dej:

- do malého mestečka prichádza stará dáma . milionárka, ktorú kedysi tehotnú, opustenú

milencom, obyvatelia mestečka vy.tvali z mesta

- chce sa pomstiť bývalému milencovi

- ponúkne radným pánom miliardu a .iada jeho smrť

- najskôr to odmietnu, prajú si v.ak jeho smrť

- keď milenec zistí, .e voči nemu rastie nenávisť, chce odísť z mestečka, ale obyvatelia mu

to nedovolia

- záver: zavra.dia ho, polícia hľadá vinníka, narafičia to, .e zomrel prirodzenou smrťou

- milionárka si odvá.a jeho mŕtvolu

- záver tvorí epilóg, ktorý je parafrázou Sofoklovej Antigony:

.Kde chór spieva o .ťastí a blahobyte..

FYZICI

- hra v 2 dejstvách s detektívnou zápletkou

- začala sa hrať od roku 1961

- téma: morálna zodpovednosť vedcov za zneu.itie moderných výdobytkov vedy

- obsah: v súkromnom sanatóriu Dr. Mathildy sa liečia traja .ialenci:

fyzik Herbert . zvaný Newton

Ernest . zvaný Einstein

Johan Möbius

- ka.dý z nich zabije 1 o.etrovateľku . dôvodom je prístup o.etrovateliek, ktoré ich pova.ujú

za .ialených a oni si myslia, .e budú prezradení

- prví dvaja sú fyzici, agenti tajnej slu.by, ktorí chcú pod zámienkou choroby získať pre svoju

krajinu geniálneho Möbia

- Möbius .ije v ústave u. 15 rokov a jeho výskum by umo.nil ovládnuť svet a ohroziť ľudstvo

- v.etci sa napokon dohodnú a zvolia si do.ivotný pobyt v blázinci

- ich obeť je zbytočná, lebo majiteľka Mathilda sa pomätie a odhalí tajomstvo svojich klientov

- získa kópie Möbiových záznamov a zalo.í trust, ktorého úlohou je ovládnuť celú planétu