Concordance des temps sa uplatňuje v súvetiach, na vyjadrenie predčasnosti, súčasnosti a následnosti deja vo vzťahu k deju hlavnej vety. Pri výbere času a spôsobu slovesa vo vedľajšej vete sa budeme riadiť časom slovesa v hlavnej vete a vzťahom deja hlavnej a vedľajšej vety.


 

A/ Ak je hlavná veta v minulom čase, vo vedľajšej vete

 

- miesto prítomného času použijeme imparfait:

- miesto minulého času passé composé použijeme plus-que- parfait

- miesto budúceho času použijeme conditionnel présent


Exemple:

 

Bruno m´a dit qu`il apprenait le français.

Bruno mi povedal, že sa učí po francúzsky.

 

Bruno m´a dit qu`il avait appris le français.

Bruno mi povedal, že sa učil/naučil po francúzsky.


Bruno m´a dit qu`il apprendrait le français.

Bruno mi povedal, že sa bude učiť po francúzsky.


 

 

B/ Ak je hlavná veta v budúcom čase, na vyjadrenie deja, ktorý sa má skončiť pred iným budúcim dejom, použijeme futur antérieur

 

Exemple:

 

Bruno apprendra ľ espagnol, quand il aura appris le français.

Bruno sa bude učiť po španielsky, keď sa naučí po francúzsky.


Quand j´aurai fini mes études, je chercherai un bon travail.

Keď doštudujem, pohľadám si dobré miesto.


Quand j´aurai reçu ta lettre, je te répondrai tout de suite.

Keď dostanem tvoj list, odpoviem ti hneď.


 

 

C/ Ak je dej hlavnej vety v prítomnom alebo budúcom čase, vo francúzštine sa používajú časy ako v slovenčine.


Exemple:

 

Bruno me dit qu`il apprend le français.

Bruno mi hovorí, že sa učí po francúzsky.


Bruno me dit qu`il a appris le français.

Bruno mi hovorí, že sa učil/naučil po francúzsky.


Bruno me dit qu`il apprendra le français.

Bruno mi hovorí, že sa bude učiť po francúzsky.

 

 

 

D/ Súslednosť časov v subjunktive sa vyjadruje rovnako ako v oznamovacom čase, pričom

 

subjonctif présent sa používa na vyjadrenie prítomnosti a budúcnosti

subjonctif passé sa využíva na vyjadrenie predminulosti.



Zopakujte si:
1. Načo a kde sa uplatňuje concordance des temps vo francúzštine ?
2. Ak je hlavná veta v minulom, aký čas použijeme na vyjadrenie prítomného deja vo vedľajšej vete ? Uveďte príklad.
3. Aký čas použijeme na vyjadrenie deja, ktorý sa má skončiť pred iným budúcim dejom, ak je hlavná veta v budúcom čase? Uveďte príklad.
4. Ak je dej hlavnej vety v prítomnom alebo budúcom čase, aký čas použijeme vo francúzštine ? Uveďte príklad.

Použitá literatúra:
Miroslav Pravda, Marie Pravdová, Francúzština pre samoukov,