Karl Jaspers (1883 - 1969)

godis

 

Karl Jaspers je zaujímavá postava filozofického prúdu existencionalizmu. Pôsobil ako psychológ a psychiater, no sám bol od detstva vážne chorý. Choroba ho dostala do istej izolácie od vonkajšieho sveta. Karl Jaspers sa stránil spoločnosti, bol samotár. V časoch nacistického režimu zažil na vlastnej koži zverstvá nacistov, ktoré neváhal publikovať vo svojich dielach. Jeho žena bola židovského pôvodu a mal s ňou veľmi šťastné manželstvo. Jeho samota a prežité skutočnosti mali výrazný vplyv na koncepciu jeho filozofie.

Jaspers sa vo svojej filozofií sústreďoval na skúmanie vnútra človeka. Zaujíma sa o dôvod konania jednotlivca – teda skúma prečo jednotlivec v danom čase a priestore koná tak ako koná, aké sú jeho pohnútky či motívy.

Podľa Jaspersa je možné existenciu človeka spoznať na základe dvoch momentov a to cez:

a, hraničnú situáciu – človek zažíva pri ťažko zvládnuteľnej situácií šok, ktorý odhalí jeho pravé bytie, prejaví sa spontánne – je sám sebou.

b, komunikáciu – človek je pripravený otvoriť svoje vnútro a prezentovať ho svojmu okoliu a teda otvoriť sa druhým.


Podľa Jaspersa, je človek slobodným tvorom, ktorý má možnosť sám sa rozhodnúť čo bude konať a ako bude konať. Jedinec si môže zvoliť svoje konanie. Táto jeho voľba je prejavom slobody človeka. Celý život, celá skutočnosť je podľa Jaspersa ovplyvnená Bohom.

Jaspers bol presvedčený o tom, že kladenie otázok je podstatná časť ľudského konania, ktorá ho dostane vývinom ďalej. Ani odpovediam na tieto otázky nedáva takú váhu ako otázkam samotným, lebo keď sa človek pýta, chce vedieť a to ho posúva ku predu – k  dokonalosti.

K Jaspersovým záujmom radíme aj záujem o štát a jeho formy. Tvrdí, že najlepšou formou vlády je demokracia, lebo pomáha človeku sa slobodne rozvíjať a slobodne prijímať vedomosti o svete a teda učiť sa. K najvýznamnejším dielam K. Jaspersa patria nasledovné diela:

  1. Filozofia

  2. Psychológia svetonázorov.


 

 

Jean Paul Sartre (1905 - 1980)

godis