Vypracoval: Ing. Juraj Palásthy

 

 

Súborový manažér Total Commander nám poskytuje veľké množstvo informácií o nosičoch dat, adresároch a samotných súboroch. V hornom riadku okna, hneď vedľa označenia nosiča vidíme informácie o obsadenosti nosiča údajov a jeho celkovej kapacite v kilobytoch.

 

Okrem týchto informácií nám TCM dokáže mimoriadne rýchle zistiť viacero potrebných údajov. Tieto údaje dokáže zistiť pomocou použitia preddefinovaných kláves CTRL, SHIFT, ALT tak, že stlačíme niektorú z týchto kláves + niektorú funkčnú klávesu.

 

Takto môžeme zistiť pomocou:

  • CTRL + Q - obsadenosť adresára a počet súborov obsiahnutých v adresári.

  • ALT + F7 – rýchle vyhľadávanie súborov na disku

  • SHIFT + F2 – porovnáva adresáre a červenou farbou zvýrazní rozdiel. Túto funkciu používame vtedy ak chceme porovnať adresár na disku s adresárom na archívnom nosiči.

 

Program TCM nám počas celej práce zobrazuje našu aktuálnu pozíciu na disku. Tú môžeme skontrolovať v modrom riadku hneď pod riadkom, v ktorom máme vyznačený nosič údajov. Keďže máme dve okná TCM nám pravidelne zobrazuje to, v ktorom okne sa nachádzame. Zobrazuje to tak, že aktívne okno je zvýraznené tmavomodrou farbou.

 

Ďalšou úžasnou vlastnosťou TCM je aj tá, že nám stačí podržať klávesu ALT a stlačiť buď F1, alebo F2. Po stlačení niektorej z týchto klávesových skratiek sa nám zobrazí možnosť prepnúť sa medzi zariadeniami (napr. v ľavom okne si prezerám obsah pevného disku c:, po stlačení ALT + F1 sa nám rozvinie roletové menu s preddefinovanými pamäťovými zariadeniami a nám stačí vybrať si to požadované).

 

Po prepnutí sa na akýkoľvek nosič môžeme na ňom robiť také isté operácie a príkazy ako na pevnom disku. Môžeme na nosič kopírovať údaje, ako aj z neho kopírovať. Ďalej môžeme vytvárať a rušiť adresáre, premenovávať, alebo presúvať súbory, Môžeme ASCII súbory editovať. Na to je v programe TCM jednoduchý editor. Môžeme súbory vymazávať, komprimovať, rozbaľovať komprimované súbory.