-Red-

 

 

Štvoruholník- rovinný útvar pozostávajúci zo 4 strán a spájajúci 4 vrcholy v rovine,z ktorých žiadne 3 neležia na priamke.

 

 

 

Štvoruholník sa dá vyjadriť ako zjednotenie dvoch trojuholníkov. Súčet uhlov v štvoruholníku je 360°.


  


 

 

Prvky štvoruholníka ABCD: 


  • Štyri vrcholy                                     body A, B, C, D

  • Štyri strany                                      úsečky AB, AD, BC, CD

  • Štyri vnútorné uhly                            uhly ABC, ADC, BCD, BAD

  • Dve uhlopriečky                                úsečky AC, BD


 

Pojmová mapa: Delenie štvoruholníkov podľa kritérií

 


Podľa tejto mapy môžeme odvodiť vlastnosti uhlopriečok a uhloch v jednotlivých štvoruholníkoch.

 

 

 

Test – štvoruholníky

Vyberte správnu odpoveď alebo aj viac odpovedí zo 4 možností 

 

1.  Rovnobežník je:

a)  štvoruholník s jednou dvojicou rovnobežných strán

b)  rôznostranný štvoruholník

c)  štvoruholník, ktorý má obe dvojice protiľahlých strán rovnobežné

d)  štvoruholník, ktorý má jednu dvojicu protiľahlých strán rovnobežná a ďalšia dvojica protiľahlých strán je rôznobežná

 

2.  V ktorom štvoruholníku je niektorý z vnútorných uhlov ostrý alebo tupý?

a)  kosoštvorec

b)  lichobežník

c)  obdĺžnik

d)  kosodlžník

 

3.  V ktorom štvoruholníku sú uhlopriečky zhodné (rovnako dlhé)?

a)  štvorec

b)  obdĺžnik

c)  kosoštvorec

d)  kosodlžník

 

4.  V ktorom štvoruholníku sú uhlopriečky na seba kolmé?

a)  štvorec

b)  obdĺžnik

c)  kosoštvorec