Vypracovala: Mgr. Alena Hmirová
 
 
 

Pri stupňovaní prídavných mien porovnávame intenzitu vlastnosti vyjadrenej prídavným menom. Prvý stupeň (základný) nazývame pozitív, druhý (porovnávací) stupeň sa nazýva komparatív a najvyšší, teda tretí stupeň nazývame superlatív. Vyjadrovanie jednotlivých stupňov danej vlastnosti môže mať charakter vzostupného alebo zostupného porovnávania.

Tvorenie:

  1. Tvorenie druhého stupňa prídavných mien:
Druhý stupeň prídavných mien sa tvorí pridaním príslovky plus alebo moins pred prvý, teda základný stupeň prídavných mien. Pri vzostupnom porovnávaní používame príslovku plus (viac) a pri zostupnom porovnávaní príslovku moins (menej).
Príklady:

1. Pierre parle plus vite français. Peter hovorí rýchlejšie po francúzsky.

Pierre parle moins vite français. Peter hovorí menej rýchlo po francúzsky.

2. Lucie est plus riche que Paul. Lucia je bohatšia ako Pavol.
Lucie est moins riche que Paul. Lucia je menej bohatá ako Pavol.
  1. Tvorenie tretieho stupňa prídavných mien:

Tretí stupeň tvoríme pridaním určitého člena a príslovky plus / moins pred prvý stupeň.
Príklady:
1. C´est la maison laplus jolie à Paris. To je najkrajší dom v Paríži.
C´est la maison la moins jolie à Paris. To je najmenej pekný dom v Paríži.
2. C´est le film le plus intéressant de cet année. To je najzaujímavejší film tohto roku.
C´est le film le moins intéressant de cet année. To je najmenej zaujímavý film tohto roku.
3. Cettes jupes sont les plus courtes. Tieto sukne sú najkratšie.
Cettes jupes sont les moins courtes. Tieto sukne sú najmenej krátke.

 

Vyjadrenie rovnosti, porovnávanie:

Na vyjadrenie rovnocennosti používame výraz aussi – que (tak ako). V zápornej vete môžeme použiť aussi – que alebo si – que (nie tak ako).
Príklady:
1. Marie est aussi gentile que Monique. Mária je taká (rovnako) milá ako Monika.
2. Marc n´est pas si (aussi) travailleur que Jean. Marek nie je tak pracovitý ako Ján.
Pri porovnávaní používame výraz que (ako).
Príklady:
1. Le livre de Philippe est plus petit que Nicole. Filipova kniha je menšia ako Nikolina.
2. Sa chambre est plus grande que son frère. Jej izba je väčšia ako jej brata.
V treťom stupni slovenské „z“ označujeme vo francúzštine ako de.
Príklady:
1. C´est la maison la plus jolie de toutes. To je najkrajší dom zo všetkých.
2. C´est la maison la moins jolie de toutes. To je najmenej pekný dom zo všetkých.

Nepravidelné stupňovanie:

Vo francúzštine existuje malá skupina prídavných mien, u ktorých možno druhý a tretí stupeň tvoriť dvojakým spôsobom.
 
Prídavné meno – 1. stupeň
 
2. stupeň
 
3. stupeň
bon (dobrý)
plus bon
le / la plus bon / bonne
moins bon
le / la moins bon / bonne
meilleur
le / la meilleur / meilleure
mauvais (zlý)
plus mauvais
le / la plus mauvais
moins mauvais
le / la moins mauvais
pire
le / la pire
grand (veľký)
plus grand
le / la plus grand / grande
moins grand
le / la moins grand / grande
majeur
le / la majeur / majeure
petit (malý)
plus petit
le / la plus petit / petite
moins petit
le / la moins petit / petite
moindre
le / la moindre
mineur
le / la mineur / mineure
 
 
 
 

ZOPAKUJME SI:

  1. Ako tvoríme 2. stupeň prídavných mien? Uveďte 3 príklady.
  2. Ako tvoríme 3. stupeň prídavných mien? Uveďte 3 príklady.
  3. Ktoré prídavné mená stupňujeme nepravidelne a aké tvary pri nich rozoznávame.
  4. Napíšte 3 vety na porovnávanie a 3 vety na vyjadrenie rovnocennosti.
 
Použitá literatúra:
Ján Taraba, Francúzska gramatika
Markéta Zettlová, Marc Baudinet, Cvičebnice francouzské gramatiky
Miroslav Pravda, Marie Pravdová: Francúzština pre samoukov