Pri stupňovaní prídavných mien sa druhý stupeň tvorí pomocou príslovky más (viac). Kladie sa pred príslušné prídavné meno (napr. más hermoso). Tretí stupeň prídavných mien sa tvorí pridaním určitého člena (EL/LA/LOS/LAS) k druhému stupňu prídavného mena (napr. el más hermoso).


 

Pravidelné stupňovanie:


  • prídavné mená sa stupňujú pravidelne vtedy, ak sa nimi označujú konkrétne merateľné vlastnosti (napr. nižší, vyšší, väčší, menší, atď.- ak ide o rozmer)


mužský rod: hermoso - más hermoso - el más hermoso


ženský rod: hermosa - más hermosa - la más hermosaPri porovnávaní prídavných mien používame tieto spojkové výrazy:

 

1. stupeň:


Daniel es tan alto como Carlos.

Daniel je taký vysoký ako Karol.


Telma es tan famosa como Sandra.

Telma je taká slávna ako Sandra.2. stupeň:


Daniel es más alto que Carlos.

Daniel je vyšší ako Karol.


Telma es más famosa que Sandra.

Telma je slávnejšia ako Sandra.3. stupeň:


Pedro es el más alto de todos los muchachos de la clase.

Daniel je najvyšší zo všetkých chlapov v triede.


Telma es la más famosa de toda la ciudad.

Telma je najslávnejšia z celého mesta.Nepravidelné stupňovanie


  • prídavné mená sa stupňujú nepravidelne vtedy, ak sa nimi označuje abstraktná a nemerateľná vlastnosť (napr. nižší, vyšší, väčší, menší, atď.- ak ide o kvalitu, význam a pod.)


Mi hermana menor vive en Madrid.

Moja mladšia sestra býva v Madride.


 

  • po superior a inferior sa pri porovnávaní nedáva que, ale a:


Este arroz es inferior al arroz de Italia.

Táto ryža je horšia (nižšej kvality) ako ryža z Talianska.

.


1. STUPEŇ

2. STUPEŇ

3. STUPEŇ

dobrý

bueno

mejor

el mejor

zlý

malo

peor

el peor

veľký

grande

más grande

el más grandemayor

el mayor

malý

pequeño

más pequeño

el más pequeñomenor

el menor

vysoký

alto

más alto

el más altosuperior

el superior

nízky

bajo

más bajo

el más bajoinferior

el inferior
Zopakujte si:
1. Napíš vety podľa príkladu.

el chino/hablado
El chino es la lengua más hablada del mundo.

cerveza eslovaca/mejor
el Nilo/largo
Rusia/grande
Danubio/grande
el Everest/alto

2. Prelož vety.

a) Marek je najstarší zo súrodencov.
b) Míňam viac peňazí ako ty.
c) Peter ho pozná lepšie ako Katka.
d) Som horšia ako môj mladší brat.

Použitá literatúra:
Jana Lenghardtová: Španielšina 1
K. Brožová, C. Ferrer Peñaranda: Aventura 1