Štrukturalizmus je filozofický smer, ktorý vznikol inak ako všetky ostatné filozofické smery. Nebol to totiž pôvodne prúd filozofie, ale prúd vychádzajúci z humanistického zamerania – predovšetkým z lingvistiky, sociológie, estetiky či literárnej vedy. Do filozofie sa dostáva prostredníctvom francúzskych filozofov v druhej polovici 20. storočia. K najvýznamnejším predstaviteľom štrukturalizmu radíme francúzskeho filozofa Michela Foucaulta.

 

Hlavným pojmom štrukturalizmu je pojem „štruktúra“. Štruktúra je niečo, čo existuje ako istá súčasť subjektu, no zároveň je od neho nezávislá. Cieľom štrukturalizmu je vysvetliť štruktúry a ich fungovanie. Tak ako štruktúry ovplyvňujú jazyk a tento ovplyvňuje kultúru či základné formy uvažovania, tak isto štruktúry ovplyvňujú celý život človeka. Štruktúry sa pritom delia na „jednotlivé štruktúry“ a „spojené štruktúry“. „Jednotlivé štruktúry“ sa navzájom spájajú do „spojených štruktúr“, pričom všetky štruktúry sú súčasťou jedného obrovského celku. Tento celok je logicky dôležitejší ako jednotlivé štruktúry. Štruktúru teda možno rozoznať vo všetkom. Je jeho nevyhnutnou súčasťou všetkých vecí.

Každý človek do štruktúry vstupuje už svojim narodením. Napr.: pravidlá jazyka sú dané dopredu a do nich vstupuje dieťa, ktoré si tieto pravidlá a štruktúru osvojuje. Dieťa sa týmto pravidlám musí prispôsobiť, naučiť sa ich a používať ich. Jazykovými štruktúrami sa zaoberal francúzsky jazykovedec Ferdinand de Saussure. Práve on je považovaný za otca štrukturalistického myslenia.godis

Ferdinand de Saussure

 

Vo svojich štúdiách sa venoval jazyku, pričom rozlišoval pojem „jazyk“ a pojem „rozprávanie“. Pod „jazykom „chápal istú jednotu slov, ucelený systém. Pod pojmom „rozhovor“ zase chápe istý výňatok z jazyka, ktorý je aktuálne potrebný na komunikovanie. Rozhovor nie je ucelený systém, ale čiastkový systém, ktorý sprostredkováva istú realitu.

K významným predstaviteľom filozofického štrukturalizmu patria okrem Michela Foucaulta aj Jacques Lacan či Jacques Derrida. Prvého z nich si predstavíme bližšie.


 

Michel Foucault (1926-1984)


godisMichel Foucault bol francúzsky štrukturalista, ktorý tento smer výrazne ovplyvnil. Narodil sa v rodine chirurga vo francúzskom meste Poitier. Jeho otec chcel aby sa stal lekárom, no on išiel študovať dejiny a psychológiu. Po skončení štúdií pracoval na univerzite v Lille. Neskôr sa však rozhodol cestovať a preto odišiel na univerzitu do Fínska, Nemecka či dokonca do Thajska a USA. Nakoniec sa však vrátil do Francúzska a umrel v roku 1984 na chorobu spájanú s AIDS.

Foucault vstúpil do štrukturalizmu kritikou štruktúry a vtedajšieho chápania štruktúry ako takej. Preto sa dnes považuje skôr za postštrukturalistu. Vo svojom najvýznamnejšom diele „Slová a veci“ predstavuje svoje štrukturalistické chápanie. V tomto diele sa zaoberá poznávaním človeka a jeho postupmi. Tvrdí, že človek nie je v myslení slobodný, ale má isté vzory(či skôr šablóny), ktorých sa pri poznávaní pridržiava. Na základe týchto šablón človek nielen veci poznáva, ale o nich aj premýšľa. Foucault navrhuje princíp ako má človek myslieť a ako má pri poznaní postupovať. Tento princíp = epistéma (to pravé poznanie).

Keď jednotlivec myslí a premýšľa o skutočnosti je neslobodný, lebo štruktúra prostredníctvom ktorej myslí a premýšľa ho vťahuje do seba. Myslenie o skutočnosti súvisí so štruktúrami jazyka, štruktúrami sociálnych vzťahov, štruktúrami moci. Takéto poznávanie je objektívne, lebo objektivita je voči subjektu autonómna. Foucault nastoľuje problém spochybnenia myslenia človeka. Podľa Foucaulta každá spoločnosť má istú predstavu o pravdivosti a to hlavne o pravdivosti poznania ako takého. No táto predstava je len ilúziou a stáva sa relatívnou. Všetko poznanie ako ho človek uskutočňuje je relatívne a je jedno či myslí na spravodlivosť pravdivosť alebo skutočnosť. Podľa Foucaulta sa treba zbaviť všetkých diskurzov, lebo oni sú štruktúrami, ktoré síce človek nevytvoril, ale vládnu nad ním. (Tu sa ukazuje ovplyvnenie Nietzschem). Až tak je možné správne poznať.Zopakujte si:
1. Porozprávajte o živote M. Foucaulta!
2. Aké je Foucaultovo najvýznamnejšie dielo?
3. Porozprávajte o štrukturalistickom chápaní poznania od M. Foucaulta!
4. Prečo je poznanie podľa Foucaulta relatívne?
5. Predstavte Ferdinanda de Saussura!
6. Vysvetlite pojem „štruktúra“! Ako ho chápu štrukturalisti?
7. Ktorí sú najvýznamnejší štrukturalisti?

Použitá literatúra:
A. Martinská Vavrová, Príprava na maturitu – náuka o spoločnosti, Príroda, Bratislava, 2009
I. Paulička, Všeobecný encyklopedický slovník, Ottovo nakladatelství, Praha 2005

Zdroje obrazkov:
http://www.infoamerica.org/teoria/saussure1.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault