Vypracoval: Ing. Juraj Palásthy

 

 

 

 1. hlavička programu: program meno;

 2. blok:

 • deklaračná časť

 • príkazová časť:

  • begin

  • príkaz 1;

  • príkaz 2;

  • príkaz n;

  • end.


 

Deklaračná časť:


Deklarácia je informáciou pre prekladač jazyka o objektoch vytvorených užívateľom, ktoré sa budú vyskytovať v programe a o ich vlastnostiach. Deklarácie sú povinné a každý objekt, ktorý je v programe použitý a nie je štandardný (t.j. poskytovaný definíciou jazyka), musí byť pred použitím deklarovaný. Na základe informácií získaných v deklaráciách môže prekladač prevádzať kontrolu správneho použitia objektov a odhaliť mnohé chyby. To zrýchľuje a zefektívňuje ladenie. V obecnom prípade môže byť pred vlastným programom až 6 deklaračných úsekov:

 

 

Program (meno súboru)

 

Uses (zoznam jednotiek) - určuje, ktoré knižnice budeme používať

 

Label (zoznam návestí) - návestie je názov časti programu, ktorá vykonáva nejaké samostatné operácie (napríklad tlač výstupných informácií). V jednom programe sa smie používať návestie s jedným názvom len raz, avšak odkazov na toto návestie smie byť v programe toľko, koľko ich potrebujeme.

 

Const (deklarácia konštánt) - konštanta počas celého chodu programu nemení svoju hodnotu. (môže to byť napr.- sadzba DPH)

 

Type (definovanie dátových typov) - ide o typ údaja, ktorý sa bude v danej bunke spracovávať (napr. numerický, alfanumerický, dátum, mena, ...).

 

Var (deklarácia premenných - variables) – počas chodu programu pravidelne mení svoj obsah buď pri načítaní údajov, alebo pri výpočte. Prv, ako ich začneme používať je potrebné ich nadeklarovať (určiť názov premennej – musí byť jednoznačne definovaný, jej typ a rozsah.)


 

 

Samotný program sa vkladá medzi:


Begin – začiatok programu

 

(telo programu) – toto obsahuje jednotlivé návestia, názvy premenných, paragrafov, a s tým súvisiace operácie vstupu, výstupu a výpočtov vykonávané programom. Pre prehľadnosť programu samotného vrele odporúčam písať každý príkaz do osobitného riadku.

 

End. - (s bodkou!) koniec programu 

Deklarácia jednotiek (knižníc) : USES


Pod slovom USES budeme rozumieť zoznam jednotiek – (utilities) - knižníc, ktoré má prekladač spojiť s prekladaným programom. Tieto knižnice obsahujú podprogramy obsluhujúce jednotlivé zariadenia. K najpoužívanejším patria:


System - štandardné procedúry a funkcie

 

Crt – knižnica obsahujúca utility pre prácu s obrazovkou

 

Printer – knižnica obsahujúca utilitz pre prácu s tlačiarňou