Všetko sa skladá z malých častíc - atómov. Nemožno si ani predstaviť, aký je atóm malý. Stovky miliónov atómov naukladaných vedľa seba by meralo len 1 cm a list papiera, ako sú stránky nejakej knihy, ma hrúbku asi ako milión atómov.


 ELEMENTÁRNE ČASTICE :
Atómy tvoria menšie častice, ktoré sa nazývajú elementárne častice.Uprostred každého atómu sa nachádza jeho jadro. Jadro obsahuje dva typy elementárnych častíc, nazývaných protóny a neutróny. Tretí typ elementárnych častíc - elektróny - sa pohybujú okolo jadra. Elektóny sa okolo jadra vyskytujú v roznych energetických hladinách, označovaných ako vrstvy. Každá vrstva može obsahovať len určitý počet elektrónov. Keď sa napní, začne sa obsadzovať nová vrstva. Vedci sa dnes domnievajú, že protóny a neutróny tvoria ešte menšie elementárne častice nazývané kvarky.ELEKTRICKÉ NÁBOJE :
Elementárne častice, ktoré tvoria atóm drží pri sebe elektrický náboj . Častice s opačným elektrickým nábojom sa k sebe priťahujú. protóny majú kladný elektrický náboj a elektróny záporný elektrický náboj. Neutróny nemajú elektrický náboj, takže sú neutrálne. Atóm má zvyčajne rovnaký počet kladne nabitých protónov a negatívne nabitých elektrónov. Tak je atóm elektricky neutrálny.MODELY ATÓMOV :
Hoci sa atómy často znázorňujú podobne ako na veĺkom obrázku, v súčastnosti sa vedci domnievajú, že elektróny sa vyskytujú v  oblastiach v tvare oblakov okolo jadra. Elektróny sa možu vyskytovať kedykoĺvek a kdekoĺvekvo svojom oblaku. Niekedy sa možu pohybovať aj mimo neho.ELEKTRÓNOVÁ HUSTOTA :
Skupina atómov je znázornená farbami, ktoré znazorňujú hladiny roznej hustoty elektrónov. Tyrkysové oblasti ukazujú miesto najhustejšieho výskytu elektrónov.PROTONOVÉ ČISLO : Atómy rozličnýh látok majú rozny počet protónov v jadre. Počet protónov v jadre sa nazýva protonové ( atómové ) číslo. Protonové číslo ukazuje, o akú látku ide. Atóm ma zvyčajne rovaký počet protónov aelektrónov, takže protónove číslo udáva aj to, koľko má elektrónov.HMOTNOSTNÉ ČISLO : Čím viac má atóm protónov a  neutrónov, tým väcsia je jeho atómová hmotnosť ( množstvo hmoty v atóme ). Celkový počet protónov a neutrónov atómu sa nazýva hmotnostné ( neuklonové ) číslo. Elektróny sa nezapočítavajú do atómovej hmotnosti, pretože v porovnaní s jadrom je ich hmotnosť zanedbateľná. Prístroj, ktorý sa nazýva hmotnostný spektrometer , umožňuje určiť atómy podľa ich atómovej hmotnosti.