·       na úradných listinách štátnych orgánov, na úradných pečiatkach a v ďalších prípadoch uvedených v § 3 ods. 6 zákona o štátnych symboloch,

·      vo vnútri budovy na výzdobu učební a zasadacích miestností v štátnych školách.

 

Zákon o používaní štátneho znaku presne určuje aj tabuľu, na ktorej je zobrazený štátny znak:

·      tabuľa s farebným vyobrazením štátneho znaku je  zhotovená zo smaltovaného plechu s výškou 30, 40 alebo 60 cm. Umiestňuje sa buď do stredu priečelia budovy alebo nad hlavný vchod budovy alebo na pravú stranu hlavného vchodu z čelného pohľadu.

 

Zákon o používaní štátneho znaku presne určuje aj jeho používanie  na úradných listinách a úradných pečiatkach:

 

·      Štátnym znakom sa označujú len úradné listiny, ktoré obsahujú rozhodnutie alebo uznesenie štátneho orgánu a ktorými sa úradne osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.

·      Úradné listiny a iné úradné tlačivá určené na hromadné používanie, ktorými sa úradne 

osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia, sú opatrené štátnym znakom predtlačeným farebne alebo v kresbe.

·      Ostatné úradné listiny, ktoré obsahujú rozhodnutie alebo uznesenie štátneho orgánu alebo osvedčenie dôležitých skutočností alebo oprávnení, sa označujú odtlačkom úradnej pečiatky so štátnym znakom.

 

Štátny znak využívajú aj orgány územnej samosprávy:

·      označujú odtlačkom úradnej pečiatky so štátnym znakom listiny obsahujúce rozhodnutia alebo osvedčenia dôležitých skutočností vo veciach, v ktorých vykonávajú štátnu správu podľa osobitných predpisov.

 

Úradná pečiatka so štátnym znakom je:

·      okrúhla, s priemerom 36 mm. Na osobitné účely je možné použiť okrúhlu úradnú pečiatku so štátnym znakom s priemerom 17 mm a 22 mm.

·      Na úradnej pečiatke je po obvode kruhu okolo štátneho znaku pri štátnych orgánoch a ustanovizniach uvedených v § 3 ods. 1 zákona o štátnych symboloch uvedené označenie štátneho orgánu a prípadne aj obec, v ktorej má sídlo; pri orgáne územnej samosprávy je uvedený názov orgánu alebo názov obce a nápis Slovenská republika.

 Zopakujte si:
1. Uveďte, čo patrí medzi štátne symboly.
2. V ktorom historickom období má korene používania dvojitého kríža.
3. Popíšte tzv. úradnú pečiatku a vysvetlite jej používanie.
4. Uveďte, ktoré orgány štátnej správy používajú štátny znak.

Použitá literatúra:
VAVROVÁ-MARTINSKÁ, A.: Nová maturita – náuka o spoločnosti. 1. vyd. 2005. Príroda. Bratislava. ISBN 80-07-01367-9

Štátne symboly. http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/documents/statne_symboly/statne_symboly.pdf (citované 7.10.2016)

Štátne symboly SR. http://www.osveta.mil.sk/14954/. (citované 29.9.2016)