Používanie štátnych symbolov upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.

 

Štátnymi symbolmi Slovenskej republiky sú:

1. štátny znak

2. štátna vlajka

3. štátna pečať

4. štátna hymna

 

Štátny znak tvorí na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný kríž, ktorý je vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvŕšia. Štátny znak sa väčšinou vyobrazuje farebne a striebornú farbu dvojitého kríža je možné nahradiť bielou farbou. Taktiež je možné aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, kameňa, z keramického alebo iného materiálu.

 

História:

       Dvojitý kríž sa začal používať približne v 7. storočí a počiatky jeho používania siahajú do čias Byzancie. Ide teda o spojenie dvoch krížov, o kríž Vzkriesenia a Víťazstva. Na územie dnešného Slovenska sa tento symbol dostal v období Veľkej Moravy  s cyrilometodskou byzantskou misiou a opakovane na územie Nitrianskeho kniežatstva v 11. storočí. Výrazne sa jeho požívanie rozšírilo počas panovania  Bela IV., kedy mnohé mestá  začali používať vo svojich pečatiach a erboch práve dvojitý kríž. S jeho použitím sa stretneme napr. pri mestských erboch Nitry, Zvolena, Žiliny, Skalice, Topoľčian, Šurian, Gelnice, Skalice, Levoče a iných. Postupne sa tento kríž stal akýmsi symbolom Slovenska.  

Významným rokom v dejinách slovenského národa je rok 1863. Došlo k založeniu Matice slovenskej v Martine, v embléme ktorej sa nachádzal strieborný dvojitý kríž na modrom trojvrší v červenom oválnom poli.   

       Po vzniku Československej republiky v roku 1918 bol v erbe dominantný český lev, na ktorom bol len štítok so znakom Slovenska, umiestnený excentricky na ramene leva.   V rokoch vojnovej Slovenskej republiky 1939-1945 sa zaviedla na Slovensku tradičná slovenská symbolika.   Po druhej svetovej vojne sa znovu obnovila československá štátna symbolika.  Štátny znak Slovenskej republiky bol kodifikovaný jej Ústavou 1. januára 1993 so strieborným dvojitým krížom na modrom trojvrší.   

 

 

Štátny znak

Zdroj obrázka: archiv.vlada.gov.sk/old.uv/7889/statny-znak.html

 

Používanie štátneho znaku popisuje a určuje zákon. Štátny znak používajú:

·      Národná rada SR, Kancelária NR SR

·      prezident SR a Kancelária prezidenta SR

·      vláda SR

·       ministerstvá a iné orgány štátnej správy SR

·      Národný kontrolný úrad SR

·      prokuratúra, súdy a Ústavný súd SR

·      štátom určené osoby podľa osobitných predpisov

·      diplomatické misie, stále misie a konzulárne úrady SR

·      ozbrojené sily, bezpečnostné zbory a Hasičský a záchranný zbor SR

·      štátne školy a štátne školské zariadenia

·      orgány územnej samosprávy

·       Slovenská akadémia vied a jej orgány a ďalšie štátne vedecké organizácie, štátne múzeá a galérie a ďalšie štátom zriadené organizácie z oblasti kultúry

·      Národná banka Slovenska a štátne banky

 

Štátny znak sa používa napr. na:

·      trvalé vonkajšie označenie budov, ktoré sú sídlom štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a verejnoprávnych inštitúcií, ktoré reprezentujú Slovenskú republiku,