Používanie štátnych symbolov upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.

 

Štátnymi symbolmi Slovenskej republiky sú:

1. štátny znak

2. štátna vlajka

3. štátna pečať

4. štátna hymna

 

Štátna pečať

 

       Ústava Slovenskej republiky považuje štátnu pečať za jeden zo štyroch štátnych symbolov, teda za rovnocenný symbol so štátnym erbom, štátnou vlajkou a štátnou hymnou Slovenskej republiky. Pečať rešpektuje podobu štátneho znaku Slovenskej republiky inšpirovaného stredovekými panovníckymi pečaťami, rešpektuje tiež situovanie kruhopisu. Častejšie než odtlačok štátneho pečatidla vo vosku sa štátna pečať používa ako suchá, reliéfna pečať, napríklad na potvrdzovanie menovacích listín. Najčastejšie sú od štátnej pečate odvodené pečiatky so štátnym znakom používané štátnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy. 

vnútra a obvodné úrady. Obvodný úrad môže uložiť pokutu do 6 638 € právnickej osobe, ktorá porušila ustanovenia § 3 ods. 4 až 6, § 5 ods. 3, § 6 a § 11 ods. 2 zákona o štátnych symboloch.

 

Štátna pečať