Ako sme už v predchádzajúcej kapitole uviedli, v nemecky hovoriacich krajinách začala od 1. augusta 1998 platiť úprava nemeckého pravopisu. Staré pravidlá je možné používať až do 31. Júla 2005. Jednou z oblastí, ktorých sa reforma dotýka, je písanie jednoslovných a viacslovných spojení. Doteraz sa písanie ustálených spojení v nemčine riadilo ustálenými zvykmi, ktoré neboli vždy dôsledné. Pravopisné zásady boli formulované nejasne. Spojenia sa mali písať dohromady, keď vznikal nový výraz, alebo keď sa pôvodný význam už vytratil. Tak vzniklo postupne množstvo výnimiek a jednotlivých prípadov, ktoré sme si museli pamätať alebo hľadať v slovníku.

 

Podľa nového pravopisu máme dať, v prípade pochybností, prednosť písaniu zvlášť, ktoré je prehľadnejšie.

 

 

Najčastejšie používané slovné spojenia môžeme rozložiť do nasledovných skupín:

 

  • Spojenia podstatného mena a slovesa – v týchto slovných spojeniach typu Auto fahren je okrem iného potrebné dávať pozor na písanie podstatného mena s veľkým písmenom. V skratke uvedieme niektoré prípady, doteraz písané dohromady:

     

Zložené slovo

 

Slovenský význam

 

 

1.os.j.č.

 

 

Auto fahren

 

 

ísť autom

 

 

ich fahre Auto

 

 

Acht geben

 

 

dávať pozor

 

 

ich gebe Acht

 

 

Eis laufen

 

 

korčuľovať

 

 

ich laufe Eis

 

 

Maschine schreiben

 

 

písať na stroji

 

 

ich schreibe Maschine

 

 

Maβ nehmen

 

 

brať mieru

 

 

Ich nehme Maβ

 

 

Probe fahren

 

 

ísť na skúšobnú jazdu

 

 

Ich fahre Probe

 

 

Teppich klopfen

 

 

klopať koberec

 

 

ich klopfe Teppich

 Naďalej sa však budú písať dohromady slovné spojenia, v ktorých podstatné meno už stratilo svoj pôvodný význam a  nepíše s veľkým písmenom ani pri rozdelení na dve slová pri časovaní.

 

 

zložené sloveso

 

 

Slovenský význam

 

 

1.os.j.č.

 

 

heimreisen

 

 

ísť domov

 

 

ich reise heim

 

 

stattfinden

 

 

konať sa

 

 

es findet statt(3:os.j.č.)

 

 

teilnehmen

 

 

zúčastniť sa

 

 

ich nehme teil

 

 

teilhaben

 

 

podieľať sa

 

 

ich habe teil

 

 

wundernehmen

 

 

udivovať

 

 

es nimmt mich wunder

 


 

Ďalšie obmedzenia sa týkajú prípadov, v ktorých podstatné meno a sloveso tvoria neoddeliteľný významový celok a neoddeľujú sa ani pri časovaní napr. schlussfolgern – ich schlussfolgerte – ja som vyvolil závery.


  • Spojenie dvoch slovies spojenie slovesa v infinitíve s ďalším slovesom sa píše zásadne oddelene. Toto pravidlo uľahčuje doterajšiu situáciu, keď sme museli rozlišovať, či je spojenie použité v konkrétnom alebo prenesenom význame. Významový rozdiel už nebude potrebné rozlišovať a všetky spojenia dvoch infinitívov sa budú písať oddelene.

 

Napr.

 

bleiben lassen – nechať niečo

hängen bleiben – uviaznuť

kennen lernen – poznať

lieben lernen – zamilovať sa

sein lassen – nedbať na niečo

stehen bleiben – zastaviť sa

spazieren gehen – vyjsť si na prechádzku

stehen lassen – nechať stáť