Spoluhlásky podľa znelosti delíme na:

 

 • párové znelé,

 • párové neznelé,

 • nepárové znelé (zvučné).

 

 

Párové znelé spoluhlásky

 

Medzi párové znelé spoluhlásky patrí:

 

b, d, ď, dz, dž, g, h, v, z, ž.

 

 

Párové neznelé spoluhlásky

 

Medzi párové neznelé spoluhlásky patrí:

 

p, t, ť, c, č, k, ch, f, s, š,

 

 

Nepárové znelé spoluhlásky

 

Medzi nepárové znelé spoluhlásky patrí:

 

j, l, ĺ, ľ, m, n, ň, r, ŕ.

 

 

 

Spodobovanie spoluhlások

 

Čo je spodobovanie spoluhlások?

 

Spodobovanie je prispôsobenie výslovnosti dvoch susedných alebo blízkych hlások.

 

Pri spodobovaní hlásku inak píšeme a inak vyslovíme.

 

Príklady spodobovania:

 

Spodobovanie spoluhlásky b na spoluhlásku p – píšeme b, vyslovíme p:

urob, ozdob, dub, zub, pohrab.

 

Spodobovanie spoluhlásky d na spoluhlásku t – píšeme d, vyslovíme t:

hrad, sad, hlad, chlad, sused.

 

Spodobovanie spoluhlásky ď na spoluhlásku ť– píšeme ď, vyslovíme ť:

posaď, medveď, dážď, nalaď.

 

Spodobovanie spoluhlásky dz na spoluhlásku c – píšeme dz, vyslovíme c:

povedz, zjedz, nejedz.

 

Spodobovanie spoluhlásky na spoluhlásku č – píšeme dž, vyslovíme č:

, nehá.

 

Spodobovanie spoluhlásky g na spoluhlásku k – píšeme g, vyslovíme k:

glg, gong, mozog, archeológ, drobizg.

 

Spodobovanie spoluhlásky h na spoluhlásku ch – píšeme h, vyslovíme ch:

batoh, brloh, hloh, sneh.

 

Spodobovanie spoluhlásky v na spoluhlásku f – píšeme v, vyslovíme f:

vtedy, vták, včera, včela.

 

Spodobovanie spoluhlásky v na samohlásku u – píšeme v, vyslovíme u:

spev, hnev, odev, slivka, dievka.

 

Spodobovanie spoluhlásky z na spoluhlásku s – píšeme z, vyslovíme s:

reťaz, víťaz, nepokaz, odkaz.

 

Spodobovanie spoluhlásky ž na spoluhlásku š – píšeme ž, vyslovíme š:

jež, tiež, kaluž, muž, nebež.

 

 

K spodobovaniu môže dôjsť:

 

 • na začiatku slova,

 • vnútri slova,

 • na hranici slov vo vete pri splývavej výslovnosti,

 • na konci slova pred prestávkou.

 

 

Spodobovanie na začiatku slova

 

Párová znelá spoluhláska sa na začiatku slova vysloví ako párová neznelá, ak za ňou nasleduje iná párová neznelá spoluhláska.

 

 

Príklady:

 

včera - píšeme v, vyslovíme f

vtedy – píšeme v, vyslovíme f,

včela - píšeme v, vyslovíme f,

vták - píšeme v, vyslovíme f,

 

 

Spodobovanie vnútri slova

 

Spodobovanie vnútri slova nastáva, keď sa stretne:

 

 • párová znelá spoluhláska s  párovou neznelou spoluhláskou,

 • párová neznelá spoluhláska s párovou znelou alebo nepárovou (zvučnou) spoluhláskou.

 

 

Príklady:

 

Jožko – píšeme ž, vyslovíme š,

retiazka - píšeme z, vyslovíme s,

dedko - píšeme d, vyslovíme t,

odchod - píšeme d, vyslovíme t,

povedzte - píšeme dz, vyslovíme c,

jedzte - píšeme dz, vyslovíme c,

prosme - píšeme s, vyslovíme z,

posaďte sa - píšeme ď, vyslovíme ť.

 

 

Spodobovanie na hranici slov vo vete

 

Spodobovanie na hranici slov nastáva pri splývavej výslovnosti, keď sa:

 

 • slovo končí párovou neznelou spoluhláskou a nasledujúce slovo sa začína párovou znelou spoluhláskou alebo samohláskou,

 • slovo končí párovou znelou spoluhláskou a nasledujúce slovo sa začína párovou neznelou spoluhláskou.

 

 

Príklady:

 

Pes vrtí chvostom. – píšeme s, vyslovíme z

Pec bude hriať. – píšeme c, vyslovíme dz,

Had syčí. – píšeme d, vyslovíme t ,

Zubný kaz treba ošetriť. – píšeme z, vyslovíme s.

 

 

Spodobovanie na konci slova pred prestávkou

 

Príklady:

 

Jedz! – píšeme dz, vyslovíme c,

Poď! – píšeme ď, vyslovíme ť,

sneh – píšeme h, vyslovíme ch,

zub – píšeme b, vyslovíme p,

krádež – píšeme ž, vyslovíme š.

 

 

 

Zopakujte si:

1. Vymenuj párové znelé spoluhlásky.
2. Vymenuj párové neznelé spoluhlásky.
3. Vymenuj nepárové znelé – zvučné spoluhlásky.
4. Kedy dochádza k spodobovaniu vnútri slova?
5. Vymysli 5 slov, v ktorých nastáva spodobovanie na konci slova.

 

 

 

 

Použitá literatúra:

Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2010, s. 55 – 59.

Péteryová O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992, 144 s.