Vypracovala: PaedDr. Jana Hanesová

 

 

Spôsobové vety vyjadrujú príslovkové určenie spôsobu hlavnej vety. Tieto vety môžeme ďalej rozdeliť na:

  • prirovnávacie vety

  • spôsobové vety prostriedku

  • zreteľové vety

  • obmedzovacie vety

  • spôsobové vety zvláštneho okolnostného deja

  • účelové vety

 

Prirovnávacie vety tieto vety vyjadrujúce skutočný dej môžu vyjadrovať pri porovnávaní vzťah rovnosti, nerovnosti alebo úmernosti.

 

a) pri vzťahu rovnosti použijeme spojku wie – ako

 

Napr.:

Diese Arbeit ist nicht so schwer, wie ich gedacht habe.

Táto práca nie je taká ťažká, ako som si myslela.

 

b) pri vzťahu nerovnosti použijeme spojku als – ako

 

Napr. :

Deine Mutter ist älter, als sie aussieht.

Tvoja matka je staršia, ako vyzerá.

 

c) pri vzťahu úmernosti prirovnávaných dejov v spojení s 2. stupňom prídavného mena alebo príslovky použijeme vo vedľajšej vete spojku je – čím, a vo vete hlavnej spojku desto – tým, alebo um so – o to.

 

Napr.:

Je mehr Studenten lesen, desto reicher wird ihr Wortschatz.

Čím viac študenti čítajú, tým bohatšia je ich slovná zásoba.

 

Ak prirovnávacie vety vyjadrujú dej neskutočný alebo predpoklad použijeme spojky als ob - akoby, wie wenn – sťaby, als wenn – ani čo by a konjunktív préterita pre dej prítomný

 

Napr. :

Er tut es so, als ob er blind wäre.

On to robí tak, akoby bol slepý.

 

a konjunktív pluskvamperfekta pre dej minulý.

 

Napr.:

Er stellte sich so, als ob er nicht verstanden hätte.

Tváril sa, ako by tomu nebol rozumel.

Er tat so, als ob er keine Zeit gehabt hätte.

Robil tak, ako keby nebol mal čas.

 

Ak vynecháme spojku ob, sloveso stojí hneď za ním a nie na konci vety.

 

Napr.:

Heute ist es so warm, als wäre es schon Sommer.

Dnes je už tak teplo, ako by bolo leto.

 

Dnes sa používa namiesto konjunktívu préterita aj konjunktív prítomníka a namiesto konjunktívu pluskvamperfekta konjunktív perfekta.

 

Spôsobové vety prostriedku – uvádzajú sa spojkami indem, dadurch (damit) – dass – tým, že.