Spoluhlásky v systéme slovenských hlások

Hláskoslovienáuka o zvukovej stránke jazyka.

Hláska – najmenší zvukový prvok ľudskej reči. V slovenskom pravopise je každá hláska

označená osobitným písmenom  a každé písmeno označuje jednu hlásku. Výnimku tvoria

hlásky ch, dz, dž, ktoré zapisujeme nedeliteľnou dvojicou písmen. Hláska x je zložená

z dvoch zvukov: k + s.

Hlásky rozdeľujeme na: 1. Samohlásky

                                        2. Spoluhlásky

Rozdelenie spoluhlások z hľadiska pravopisu:

TVRDÉ

d,   t,   n,   l,   k,   g,   h,   ch

MÄKKÉ

ď,   ť,   ň,   ľ,   c,   č,   š,   dz,   dž,   ž,   j

OBOJAKÉ

b,   m,   p,   r,   v,   z,   s,   f

 

Rozdelenie spoluhlások podľa znelosti:

ZNELÉ PÁROVÉ

b,   d,   ď,   g,   dz,   dž,   z,   ž,   h,   v

NEZNELÉ PÁROVÉ

p,   t,   ť,   k,   c,   č,   s,   š,   ch,   f

ZNELÉ (zvučné) NEPÁROVÉ

m,   n,   ň,   l,   ĺ,   ľ,   r,   ŕ,   j,

 

Precvičujte si:

1.     V uvedených slovách vypíšte spoluhlásky:

hranica, myšlienka, kráľovský, letisko, zemiaky, hlaholika, manufaktúra, malilinký, hlúposť, vlakvedúci

2.     V uvedených slovách vypíšte a pomenujte spoluhlásky podľa znelosti: farbičky, láska

 

3.     V uvedenom slovnom spojení určte druh spoluhlásky podľa výslovnosti, ale aj podľa znelosti:  stará mama

 

4.     Utvorte dve slová ku každej obojakej spoluhláske:

Správne odpovede:

  1. V uvedených slovách vypíšte spoluhlásky:

Hranica – h, r, n, c

Myšlienka – m, š, l, n, k,

Kráľovský – k, r, ľ, v, s, k

Letisko – l, t, s, k

Zemiaky – z, m, k

Hlaholika – h, l h, l, k

 Manufaktúra – m, n, f, k, t, r

Malilinký – m, l, l, n, k

 Hlúposť – h, l, p, s, ť

Vlakvedúci – v, l, k, v, d, c

2.     V uvedených slovách vypíšte a pomenujte spoluhlásky podľa znelosti: farbičky, láska

F – neznelá párová, r – znelá nepárová, b – znelá párová, č – neznelá párová, k – neznelá párová

L – znelá nepárová, s  - neznelá párová, k – neznelá párová

  1. V uvedenom slovnom spojení určte druh spoluhlásky podľa výslovnosti, ale aj podľa znelosti:  stará mama

 

S – obojaká, neznelá párová, t – tvrdá, neznelá párová, r – obojaká, znelá nepárová, m – obojaká, znelá nepárová, m – obojaká, znelá nepárová

 

4.     Utvorte dve slová ku každej obojakej spoluhláske:

 

B – búda, borovica

-  mäso, mlieko

P – pero, plášť

R – robot, rukavica

S – slama, sveter

V – vietor, vedro

Z – závisť, zelenina

F – fúrik, flákačZopakujte si:
1. Vymenujte samohlásky.
2. Vymenujte spoluhlásky.
3. Vymenujte obojaké spoluhlásky.
4. Vymenujte tvrdé spoluhlásky.
5. Vymenujte mäkké spoluhlásky.


Použitá literatúra:
CALTÍKOVÁ, M., TARÁBEK, J.: Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka. 4. vyd. 2009. Didaktis Bratislava. ISBN 978-80-89160-66-2
HINCOVÁ, K., HÚSKOVÁ, A.: Slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník stredných škôl. 2. vyd. 2009. SPN Bratislava. ISBN 978-80-10-01772-0
SLOVENČINA NA DLANI. 1. vyd. 2001. Príroda Bratislava. ISBN 80-07-00362-2
TESTY 2007 – SLOVENSKÝ JAZYK. 1. vyd. 2006. Didaktis Bratislava. ISBN 80-89160-39-5
ZBIERKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA. 3. vyd. 1993. Didaktis Bratislava. ISBN 80-85456-27-3