Vypracovala: Paed.Dr Jana Hanesová

 

 

Spojky sú gramatické pomocné slová, ktorými sa vyjadrujú syntagmatické vzťahy medzi vetnými členmi alebo vetami.

 

Spojky rozdeľujeme na prvotné a druhotné. Prvotné spojky sa využívajú len vo svojej vlastnej funkcii. Sú obyčajne jednoslovné. Druhotné spojky sú pôvodne príslovky alebo ustrnuté predložkové pády. Často sú viacslovné.

 

Podľa základných syntagmatických vzťahov rovnocennosti a nerovnocennosti sa spojky delia na priraďovacie a podraďovacie.

 

Priraďovacie spojky spájajú rovnocenné vetné členy alebo rovnocenné vety. Podľa významu ich ďalej delíme na:

 

Zlučovacie: und (a), auch (tiež, i) , außerdem (okrem toho, navyše), dann (potom), sowie (len čo, ako aj), überdies (okrem toho), weiter, ferner (ďalej), wie (ako), zudem (okrem toho, ešte k tomu), bald – bald (hneď – hneď, raz - raz), einerseits – anderseits (na jednej strane – na druhej strane), erst – dann (najprv – potom), sowie/sowohl – als auch (ako – tak i)

 

Napr.:

Die neue Schule ist schon fertig und unsere Studenten können hier studieren.

Nová škola je už hotová a naši študenti tu môžu študovať.

Ich habe gestern zwei Vorlesungen gehört, dann ging ich nach Hause.

Včera som si vypočul dve prednášky, potom som išiel domov.

 

Stupňovacie: sogar (ba, dokonca), nicht nur – sondern auch (nielen – ale aj), vor allem (hlavne),

 

Napr.:

Er dient nicht nur als Rathausturm, sondern auch als Wasserturm und als Uhrenturm.

Neslúži len ako radničná veža, ale aj ako vodná veža a vežové hodiny.

 

Vylučovacie: oder (alebo), sonst/ anderfalls (ináč), entweder – oder (buď – alebo)

 

Napr.:

Entweder fahren wir nach Italien, oder erholen uns auf dem Lande.

Buď pocestujeme do Talianska, alebo si oddýchneme na vidieku.

 

Odporovacie: aber (ale), dagegen (ale)

 

Napr.:

Viele Leute raten, aber nur wenige helfen.

Mnohí ľudia radia, ale len málokto pomôže.

 

Dôvodové: denn (lebo), nämlich (totiž),

 

Napr.:

Ich kann nicht in die Arbeit kommen, denn bin ich krank.

Nemôžem prísť do práce, lebo som chorá.

 

Dôsledkové: daher, deshalb (preto, z toho dôvodu)

 

Napr.:

Es regnet, deshalb bleibe ich lieber zu Hause.

Prší, preto zostanem radšej doma.

 

Prípustkové: trotzdem (i tak, beztak), zwar - aber (síce – ale i tak), allerdings – aber (síce – ale).

 

Napr.:

Es regnet, trotzdem gehe ich spazieren.

Hoci prší, i tak idem na prechádzku.

 

Porovnávacie: so – wie (tak – ako), als (ako), genauso (práve tak), wie (ako).

 

Napr.:

Mein Bruder ist so alt wie du.

Môj brat je taký starý ako ty.

 

Podraďovacie spojky spájajú nerovnocenné vetné členy alebo nerovnocenné vety. Jeden z členov syntagmy je hlavný, teda nadradený, druhý je závislý teda podradený. Najčastejšie používané podraďovacie spojky sú: wenn (keď), weil (pretože), obwohl (hoci), ob (či), dass (že), als (keď), indem (medzitým), sooft (kedykoľvek), während (zatiaľ čo), nachdem (potom čo), seit (odkedy), bevor (skôr než), bis (až, kým) als ob (akoby), so dass (tak, že), obwohl (hoci).

 

Napr.:

Wenn ich Zeit habe, komme ich auch.

Keď budem mať čas, prídem tiež.

Ich wieß, dass Martin heute kommt.

Ja viem, že Martin dnes príde.

Er stellte sich so, als ob er es nicht verstanden hätte.

Tváril sa, akoby tomu nebol rozumel.

Sie möchte Fotomodell werden, weil sie dann schöne Kleider tragen kann.

Ona chce byť modelka, lebo potom môže nosiť pekné šaty.

 

Kontrolne otázky:

1. Ako rozdeľujeme spojky?

2. Čo spájajú priraďovacie spojky?

3. Ako delíme priraďovacie spojky?

4. Uveďte príklady priraďovacích súvetí, spojených priraďovacími spojkami!

5. Uveďte príklady podraďovacích súvetí, spojených podraďovacími spojkami!

 

Použitá literatúra:

  • Themen neu 2

  • Zmaturuj z nemeckého jazyka

  • Príručná gramatika nemčiny