and – a

but – ale

or - alebo


Spojky používame na spojenie dvoch viet. Namiesto dvoch krátkych viet nám vznikne jedna dlhšia veta. Rozprávanie alebo čítanie je tým plynulejšie bez sekania.


Veta A:

I like tea. (Mám rád čaj.)


Veta B:

She likes coffee. (Ona má rada kávu.)


Na spojenie týchto viet použijeme spojku and:

I like tea, and she likes coffee. (Ja mám rád čaj a ona má rada kávu.)


but (ale) spája dve protichodné vety, tzn. vety sa navzájom odporujú:

I like coffee, but I don´t like tea. (Mám rád kávu, ale nemám rád čaj.)


or (alebo) spája vety, ktoré ponúkajú niekoľko možností:

We can go skiing, or we can stay at home. (Môžeme sa ísť lyžovať, alebo môžeme zostať doma.)


Pred tieto spojky používame čiarky pokiaľ spájajú dve nezávislé vety. Pokiaľ spájajú len slová alebo slovné spojenia, tak čiarku nepoužívame:

I like coffee and milk.

You can eat fish or chicken.

 

Tieto spojky sa nazývajú priraďovacie, pretože spájajú dve rovnocenné vety.

 


veta A

spojka

veta B

preklad

We stay at home

and

(we)* watch television on Saturday evenings.

Zostávame doma a pozeráme televízor v sobotné večery.

My sister is married

and

(she)* lives in London.

Moja sestra je vydatá a býva v Londýne.

He doesn´t like her

and

she doesn´t like him.

Nemá ju rád a ona nemá rada jeho.

It´s a  nice house

but

it hasn´t got a garden.

Je to pekný dom, ale nemá záhradu.

Do you want to go out

or

are you too tired?

Chceš ísť von, alebo si príliš unavený?


 

* v týchto prípadoch nie je nutné, aby sme opakovali osobu, pretože pokiaľ za spojkou and pokračuje veta týkajúca sa tej istej osoby, tak podmet môžeme vynechať


Ďalej spojku and nemusíme používať po každej vete, pokiaľ spájame viac jednoduchých viet. V tomto prípade vety oddeľujeme čiarkou a spojku and použijeme až na konci.


On Saturdays I tidy my room, wash clothes, wash my car and go shopping.

(V soboty si upratujem izbu, periem oblečenie, umývam auto a nakúpim.)


- v tomto prípade sme takisto vynechali podmet I, pretože sa to týka tej istej osoby


Ann is at work, Sue is sleeping and Chris is playing football.

(Ann je v práci, Sue spí a Chris hrá futbal.)


- v tomto prípade sme podmet nevynechali, pretože v každej časti vety sa hovorí o inej osobeZopakujte si:
1. Čo znamená predložka and?
2. Čo znamená predložka but?
3. Čo znamená predložka or?
4. Uveďte príklady.

Použitá literatúra:
Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006