Vypracovala: Lenka Brhlíková

 

Spojky a spojkové výrazy sa využívajú na určenie vzťahov medzi vetnými členmi a vetami. Spojky patria medzi slovné druhy neprízvučné a spravidla bývajú jednoslovné (y/e, o/u, que):
  • Junio, julio y agosto son los tres meses del año que forman el verano. (Jún, júl a august sú tri mesiace v roku, ktoré tvoria leto.)

 

  • Mañana nos despertaremos a la madrugada e iremos de la casa hacia la ciudad para observar los monumentos históricos. (Zajtra sa zobudíme a pôjdeme na svitaní z domu do mesta, aby sme si prezreli historické budovy.)

 

  • Por favor recuerda que mañana a las siete tienes que estar en la estación ya. (Prosím ťa, pamätaj si, že zajtra o siedmej musíš byť už na stanici.)

 

  • ¿Prefieres carne o verdura? (Uprednostňuješ mäso alebo zeleninu?)

 

  • Varios conocimientos u opiniones vienen con la vida. (Viaceré poznania alebo názory prichádzajú so životom.)

 
Spojkové výrazy sú tvorené spojením niekoľkých slov alebo slovných jednotiek. V španielčine ide spravidla o predložky alebo predložkové spojenia so spojkou que (antes de que, después de que, sino que, a pesar de que...):
 
  • No es una cosa rara sino que es algo que suele pasar algunas veces. (Nie je to zvláštna vec, ale je to niečo, čo sa zvykne občas stať.)

 

  • Después de que se despidió se fue a la estación. (Potom ako sa rozlúčil, odišiel na stanicu.)

 
 

A. SPOJKY A SPOJOVCIE VÝRAZY PRIRAĎOVACIE

Všetky priraďovacie spojky môžu signalizovať:
 
  1. Vzťahy medzi vetami

Las películas que suelen poner hoy y también los periódicos que se pueden comprar hablan de los temas actuales. (Filmy, ktoré dnes zvyknú premietať a noviny, ktoré sa dajú kúpiť, hovoria o aktuálnych témach.)
 
  1. Vzťahy medzi vetnými členmi

Hubieron por allí muchos turistas españoles y eslovacos también. (Bolo tam veľa španielskych a tiež slovenských turistov.)


B. Spojky a spojovacie výrazy zlučovacie:

Patria sem spojky y/e a ni. Spojka y sa používa pri kladnom spájaní viet a spojka ni pri zlučovaní viet záporných. V prípade, že bezprostredne za spojkou y nasleduje slovo, ktoré sa začína samohláskou i alebo spoluhláskou h, používame zlučovaciu spojku e:

Los chicos se tienen que poner a la derecha y las chicas a la izquierda. (Chlapci sa musia dať doprava a dievčatá doľava.)

Este país tiene muchas tradiciones e historia muy grande. (Táto krajina má veľa tradícií a veľmi veľkú históriu.)

No quiere ni quedarse aquí ni volverse a su casa. (Nechce zostať ani tu, ani sa vrátiť domov.)


C. Spojky a spojovacie výrazy vylučovacie:


Základnou vylučovacou spojkou je spojka O:

Puedes volverte o también puedes quedarte con nosotros. (Môžeš sa vrátiť, alebo môžeš ostať s nami.)

Puedes aprender el castellano, o alguna otra lengua. (Môžeš sa učiť španielčinu, alebo ktorýkoľvek iný jazyk.)

Pred výrazom alebo slovom začínajúcim na O alebo H dochádza ku zmene:
O→U

En mi país hay solamente siete u ocho lugares donde puedes comprar el mapa turístico. (V mojej krajine je len sedem alebo osem miest, kde môžeš kúpiť turistickú mapu.)

POZNÁMKA: