Spojky sú neohybné slovné druhy, ktoré spájajú slová a vety.

Spojky sú slová, ktoré slúžia na vyjadrovanie vzťahov medzi slovami alebo vetami.

 

 

Medzi spojky, ktoré najčastejšie používame, patria spojky:

 

a, i, aj, ani, ale, no, alebo, že, aby, keď, lebo, ak, a preto.

 

 

Spojky delíme podľa zloženia na:

 

 • jednoduché,

 • zložené.

 

 

Medzi jednoduché spojky patria spojky:

a, aj, keď, že, i, buď, no, ba, veď.

 

 

Medzi zložené spojky patria spojky:

čiže, keďže, žeby, keby, akoby, a preto, i keby, aj keď.

 

 

Cvičenie:

 

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o jednoduchú alebo zloženú spojku:

 

i

jednoduchá spojka

ani keby

zložená spojka

že

jednoduchá spojka

keďže

zložená spojka

ba

jednoduchá spojka

a

jednoduchá spojka

aj keď

zložená spojka

a preto

zložená spojka

veď

jednoduchá spojka

no

jednoduchá spojka

aj keby

zložená spojka

žeby

zložená spojka

ibaže

zložená spojka

 

 

Zložené spojky delíme na:

 

 • jednoslovné (píšeme ich spolu),

 • viacslovné (píšeme ich oddelene).

 

Medzi zložené jednoslovné spojky patria spojky:

čiže, ibaže, pretože, žeby, keby, akoby.

 

 

Medzi zložené viacslovné spojky patria spojky:

a čo, a preto, a predsa, i keby, aj keď, ani keby, len čo, zatiaľ čo.

 

Spojky môžu stáť na začiatku vety alebo vo vnútri vety.

Napríklad:

Spojky, ktoré stoja na začiatku vety:

Aj my pôjdeme na výlet.

Ak bude pršať, nepôjdeme na prechádzku.

 

Spojky, ktoré stoja vo vnútri vety:

 

Zdalo sa mi, že niekto klopal.

Ponáhľala som sa, aby som neprišla neskoro.

 

Spojky spájajú rovnocenné alebo nerovnocenné členy vety. Podľa toho ich delíme na:

 • priraďovacie spojky,

 • podraďovacie spojky.

 

Priraďovacie spojky spájajú rovnocenné členy vety alebo rovnocenné vety.

Priraďovacími spojkami môžeme vyjadrovať:

 • zlučovanie – a, i, aj, ani, tiež,

 • vylučovanie – alebo, buď,

 • odporovanie – ale, no, lež, avšak, síce, a to,

 • stupňovanie – ba, ba dokonca,

 • dôsledok – preto, a preto, tak, a tak,

 • príčinu – totiž,veď, však, ináč, lebo,

 • prípustku – a jednako, a predsa.

 

Podraďovacie spojky spájajú nerovnocenné členy vety alebo nerovnocenné vety.

 

Patria sem spojky: že, aby, žeby, ak, keď, pretože.

 

 

Pravopis spojok

 

Priraďovacie spojky:

 

Pred spojkami a, i, aj, ani, či, alebo čiarku písať nemusíme.

Napríklad:

Čakal som na vlak a čítal som noviny. Jožko stál ani slova nepovedal.

 

Ak sa tieto spojky vo vete opakujú, pred každou ďalšou spojkou čiarku napísaťmusíme.

Napríklad:

Cesto nebolo ani sladké,ani slané,ani krehké.

 

Pred spojkami a, i, aj, aničiarku nepíšeme, ak vyjadrujú zlučovanie.

Napríklad:

Mama aj otec sa veľmi potešili.

 

Pred ostatnými priraďovacími spojkami čiarku píšeme vždy.

Napríklad:

Celá očervenela, ba začala kričať.

 

 

Podraďovacie spojky:

 

Pred podraďovacími spojkami píšeme čiarku vždy, ak nasledujú po inej vete.

Napríklad:

Videla som, že je to zbytočné.

Myslím, že môžeme seminár ukončiť.

Povedala som jej, aby nevyrušovala.

 

 

Zopakujte si:

1. Čo sú spojky?
2. Ktoré spojky patria medzi jednoduché?
3. Ktoré spojky píšeme oddelene?
4. Ktoré spojky píšeme ako jedno slovo?
5. Kedy musíme písať čiarku pred spojkami?
6. Kedy nemusíme písať čiarku pred spojkami?

 

 

 

 

Použitá literatúra:

Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2010. s. 62 - 63.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992. 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.