Vypracovala: Mgr. Kristínová


 

Zopakujme si:

 

Medzi vnútorné geologické procesy zaraďujeme:

 

 • magmatickú činnosť,

 • horotvornú činnosť,

 • zemetrasenia,

 • premenu hornín.


 

 

Magmatická činnosť

 

Magmatická činnosť (magmatizmus) predstavuje procesy pod zemským povrchom a na zemskom povrchu, ktoré súvisia s magmoužeravou taveninou. Patria sem procesy vzniku magmy, jej pohybu, postupu do vyšších častí Zeme a na zemský povrch. Magma sa dostáva na povrch sopečnou činnosťou.


 

Sopečná činnosť


Čo je sopečná činnosť ?

 

Sopečná činnosť je proces, pri ktorom preniká horúca tavenina – magma na zemský povrch. Magma, ktorá sa dostane na zemský povrch sa nazýva láva. Láva preniká na zemský povrch výlevom alebo výbuchom cez sopku.


Sopku tvoria hlavné časti:

 

 • sopečný kužeľ,

 • sopečný komín,

 • kráter.


 

Sopky sa delia na:

 

 • činné sopky,

 • nečinné sopky - vyhasnuté.


 

Nečinné sopky

 

Nečinné sopky sú vulkány, ktoré dlhé časové obdobie neprejavujú žiadnu sopečnú aktivitu. Medzi nečinné vyhasnuté sopky patrí napríklad Vihorlat na Slovensku.


Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Vihorlat_v_jeseni.jpg

Vihorlat – nečinná sopka
Činné sopky

 

Činné sopkysú vulkány, ktorých aktivita sa prejavuje chrlením lávy alebo chrlením úlomkov lávy. Aktivita sa môže striedať s obdobiami zdanlivého pokoja. To, že je sopka činná prezrádzajú horúce plyny a pary, ktoré z magmy unikajú cez kráter alebo cez pukliny. Medzi európske činné sopky patrí napríklad sopka Etna.


Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/EtnaAvi%C3%B3.JPG/799px-EtnaAvi%C3%B3.JPG

Etna – činná sopkaZdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Aetna-haus.jpg

Dom na svahu Etny zničený tečúcou lávou
Ako dochádza k sopečnému výbuchu a čo nasleduje?

 

 1. v magmatickom krbe sa hromadí horúca tavenina – magma,

 2. tlak plynov narastá a prekonáva súdržnosť nadložných vrstiev hornín,

 3. nahromadený tlak prudko vymrští horúcu taveninu cez sopečný komín do vzduchu,

 4. dochádza k sopečnému výbuchu,

 5. sopečným výbuchom sa na zemský povrch dostávajú žeravé úlomky lávy tzv. sopečné vyvrhliny,

 6. žeravé úlomky lávy vo vzduchu chladnú a tuhnú, dopadajú na zem,

 7. väčšie stuhnuté úlomky lávy tvoria svahy sopky,

 8. menšie a jemnejšie úlomky lávy odnáša vietor ďalej od sopky,

 9. po výbuchu dochádza k pokojnému výlevu lávy,

 10. horúca láva steká po svahu sopky, vytvára tzv. lávové prúdy,

 11. stekajúca láva chladne a tuhne, vznikajú tzv. výlevné vyvreté horniny.

 

Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/MSH80_eruption_mount_st_helens_05-18-80.jpg/399px-MSH80_eruption_mount_st_helens_05-18-80.jpg

Erupcia sopkyZdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Pahoehoe_toe.jpg

Lávový prúd
Produktmi sopečného výbuchu sú:

 

 • sopečné vyvrhliny,

 • výlevné vyvreté horniny.


 

Sopečné vyvrhliny sú rôzne veľké kúsky lávy, ktoré sa pri výbuchu sopky dostanú do vzduchu. Medzi sopečné vyvrhliny patrí napríklad sopečný prach, popol a sopečné bomby. Tieto sa postupne usadia a spevnia a vzniká napríklad tuf.


Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/VolcanicBombMojaveDesert.JPG/800px-VolcanicBombMojaveDesert.JPG

Sopečná bomba


Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Tuffiet_in_de_Eifel.jpg/800px-Tuffiet_in_de_Eifel.jpg

Tuf – usadené a spevnené sopečné vyvrhliny
Výlevné vyvreté horniny vznikajú stuhnutím a  kryštalizovaním lávy na zemskom povrchu. Medzi výlevné vyvreté horniny patrí napríklad čadič.


Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/BasaltUSGOV.jpg

Čadič
Sprievodné javy sopečnej činnosti:

 

 • výrony vodných pár a plynov,

 • horúce pramene,

 • gejzíry.


 

Výrony plynov:

V miestach výronov plynov sa nachádza napríklad síra v podobe kryštálov a povlakov.

 

Vlastnosti síry:

 

 • žltá farba,

 • diamantový lesk,

 • tvrdosť číslo 2.


Síra sa využíva pri:

 

 • spracovaní kaučuku,

 • výrobe pneumatík,

 • výrobe papiera,

 • výrobe kyseliny sírovej.


Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Sulpherous_Fumeroles.jpg

Síra
Horúce pramene

 

Horúce pramene sú povrchové dažďové vody, ktoré sa v hĺbkach zohriali a obohatili o rôzne minerálne látky. Ich teplota môže dosahovať 20° - 100° C. Niektoré majú liečivé účinky.


 

Gejzíry

 

Činnosť gejzírov súvisí so sopečnou činnosťou. Gejzíry sú teplé pramene, vystrekujú v určitých časových intervaloch horúcu vodu, paru a oxid uhličitý do vzduchu. Známe sú gejzíry na Islande, Novom Zélande, USA a Kamčatke.


Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Strokkur%2C_Iceland.jpg/450px-Strokkur%2C_Iceland.jpg

Gejzír na Islande


 

 

Použitá literatúra:

Aubrecht, R. a kol.: Prírodopis pre 8. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 1998. s. 44 - 49.