SOME vs. ANY použitie:

o   ak chceme vyjadriť neurčitý počet, či množstvo.

o   význame “nejaký / trochu / niekoľko“.

o   s počítateľnými podstatnými menami v množnom čísle a s nepočítateľnými podstatnými menami.

 

SOME používame predovšetkým v kladných vetách.

 

SOME + počítateľné podstatné meno v množnom čísle:

·      They bought some books.

·      She wants some apples.

·      Here are some flowers for you.

 

SOME + nepočítateľné podstatné meno:

·      I had to borrow some money. 

·      I´d like some help.

·      He has some work.

 

ANY používame predovšetkým v záporných vetách.

 

ANY + počítateľné podstatné meno v množnom čísle:

·      They didn’t buy any books

·      He doesn´t eat any oranges.

·      There aren´t any letters for you.

 

ANY + nepočítateľné podstatné meno

·      I didn’t have to borrow any money

·      don´t need any help.

·      She hasn´t done any work for ten years.

 

SOME vs. ANY v otázkach:

SOME

- používame v otázkach predovšetkým vtedy, ak sa jedná o ponuku, či zdvorilú žiadosť.

 

Offer (ponuka):

·      Would you like some more coffee?

·      Would you like some rice?

·      Would you like some potatoes?

 

Request (žiadosť):

·      Could I have some bread, please?

·      Could I have some water, please?

·      Could I have some tea?

 

- používame rovnako v otázkach, na ktoré očakávame kladnú odpoveď.

·      Did you buy some flowers? (= Očakávame kladnú odpoveď – teda, že si kvety kúpil.)

 

ANY

- používame vo väčšine otázok, keď je odpoveď na otázku otvorenejšia – môže byť kladná alebo záporná.

·      A: Do you have any flowers in your garden? ≈ B: Yes. / No. / I don’t know.

·      Did you buy any books?

·      Did you eat any seafood?

 

ANY po IF / WHETHER

·      Vo vetách s IF / WHETHER (= vo vedľajších podmienkových vetách) používame zvyčajne ANY:

Let me know if you have any problems.

 

·      Ak hovoríme o niečom neznámom, s IF alebo WHETHER používame ANY.

I’m not sure if she has any books or films.

(NOT: I’m not sure if she has some books or films.)

 

ANY vo význame “ktorýkoľvek / akýkoľvek”

ANY môžeme použiť aj vo význame “ktorýkoľvek / akýkoľvek“. V tomto význame môžeme ANY použiť aj s počítateľnými podstatnými menami v jednotnom čísle.

·      You can choose any film / films you would like to buy. (= akýkoľvek film / akékoľvek filmy)

·      Anyone could do it. (= ktokoľvek)

 

SOME s počítateľnými podstatnými menami v jednotnom čísle 

Môžeme použiť ak chceme podstatné meno zdôrazniť a povedať, že z neho máme napr. veľmi pozitívny pocit.

·      That was some woman.  (to nebola len taká žena – bola výnimočná)

 

!!! V bežných situáciach však nepoužívame SOME v spojeniach s počítateľnými podstatnými menami v jednotnom čísle, ale iba s nepočítateľnými podstatnými menami alebo počítateľnými podstatnými v množnom čísle.

V tomto význame s počítateľnými podstatnými menami v jednotnom čísle používame neurčitý člen (A / AN).

·      (There is some woman at the party.) - Na párty je nejaká žena.

·      There is a woman at the party.

 

NO

NO používame v záporných vetách ak je sloveso vo vete kladné.

 

KLADNÉ SLOVESO + no

·      There were no people in the street.

·      have got no American friends.

·      There is no bread.

 

ZÁPORNÉ SLOVESO + any

·      There weren’t any people in the street.

·      haven´t got any American friends.

·      There isn´t any bread.

 

ZLOŽENÉ TVARY

Zložené tvary so SOME-, ANY- a NO- používame podľa rovnakých pravidiel ako pri samotnom SOME, ANY, či NO. Napr.

·      If you want anything to drink, call me.

ü  platí tu to isté pravidlo ako pri ANY (= vo vedľajších vetách podmienkových …)

ü  preto použijeme “ANY-” + “-THING” (= ANYTHING)

·      Would you like something to drink?

ü  platí tu to isté pravidlo pri SOME (= ponuka, žiadosť)

ü  preto použijeme “SOME-” + “-THING” (= SOMETHING)Zopakujte si:
Kedy používame some?
2. V akých vetách používame any?
3. Kedy používame no?


Použitá literatúra:
SOARS, J. – SOARS, L.: New Headway-Elementary-Student´s Book. 3. vyd. Oxford: University Press, 2000. ISBN 0-19-436677-4
SWAN, M. – WALTER, C.: The Good Grammar Book. 1.vyd. Oxford: University Press, 2001. ISBN 0-19-431520-7
KARAFA Marek. SOME vs. ANY. Publikované 07.03.2014. [citované 15.04.2016]. Dostupné z .