1. Status nadobudnutý – je to status, ktorý jedinec získa počas svojho života. Tento status je podmienený sociálnymi aktivitami, ktoré sú nevyhnutné na získanie istej pozície a teda aj požadovaného statusu. Vďaka svojej aktivite jedinec získava v rámci istej skupiny istú pozíciu a s ňou súvisiace privilégiá a  povinnosti, ktoré určujú jeho status. Je to jediný druh statusu, ktorý človek môže ovplyvniť svojou sociálnou aktivitou.


  1. Askriptívny status (pripísaný) - je to status, ktorý človek získa na základe istých sociálnych okolností či sociálneho stavu, v ktorom sa nachádza. Takouto okolnosťou alebo stavom môže byť vek, dedičstvo alebo narodenie sa do istej kasty či spoločenskej vrstvy. Všetko sú to také okolnosti, ktoré človek sám nedokáže ovplyvniť. Tento status človek teda získa bez svojho pričinenia. Askriptívny status môže byť zvýhodňujúci i znevýhodňujúci. Tento status sa dá dobre pozorovať napríklad v monarchiách, kde po smrti svojich rodičov deti získajú majetok aj titul. Toto dedenie ich askriptívny status zvýši.


Pri sociálnom statuse významnú úlohu zohrávajú aj takzvané „sociálne symboly“. Pomocou týchto sociálnych symbolov sa dá určiť výška sociálneho statusu. Symbolom môže byť napr. v práci oddelená kancelária, alebo lepšie vybavený pracovný stôl, či miesto výkonu práce jedinca. Vrodený, nadobudnutý a aj askriptívny status sa navzájom prekrývajú a tvoria tzv. celkový status. Tento status nie je statický a neustále sa mení podľa toho ako sa menia jednotlivé statusy. Každý status sa môže meniť, čo je dané tak fyzickými ako aj psychickými danosťami jednotlivca. Status napr. u pohlavia sa líši podľa toho, ako človek rastie a mení svoje fyzické ako aj psychické danosti – napr. iný je status chlapca – batoľaťa, chlapca v školskom veku, dospelého chlapca, alebo ženatého muža. Rovnako aj vekový status sa mení podľa veku. Vyšší vekový status má starší muž ako mladík.Zopakujte si:
1. Ako definujeme sociálny status?
2. Ako rozdeľujeme sociálny status podľa W.L. Warnera? Vysvetli!
3. Aký je to vrodený status?
4. Prečo jednotlivec nedokáže ovplyvniť svoj askriptívny status?
5. Aký je to subjektívny status?
6. Aké sú to sociálne symboly?

Použitá literatúra:
Kol. autorov; Občianska náuka – Náuka o spoločnosti; Enigma; Nitra; 2005; ISBN 80-85471-71-X;