Sociálny status môžeme definovať ako pozíciu jedinca alebo istej skupiny v rámci spoločnosti. Každý člen spoločnosti v tejto zastáva rôzne pozície. Tieto pozície však nie sú rovnocenné. Niektoré sú dôležitejšie a niektoré menej dôležité. Dôležitosť súvisí aj s mierou ocenenia jednotlivca v rámci spoločnosti. (Inakšie oceníme upratovačku a ináč lekárku). Funkcia, alebo pozícia ktorú člen spoločnosti zastáva ho zároveň začleňuje do istého spoločenského statusu. Pojem „status“ pritom pochádza z latinského slova „status“ čo v slovenčine znamená „stav“, “postoj“, „ pomery“ alebo „blahobyt“. Všetky tieto významy vystihujú status veľmi presne. Status je nevyhnutne spojený aj s hierarchiou v spoločnosti. Všetky vyspelé civilizácie používali alebo používajú jasnú a presne stanovenú hierarchiu. Len vďaka hierarchii je možné spoločnosť rozvíjať.

 

Status jednotlivca určuje význam skupiny, v ktorej je členom. Ak táto skupina vyvoláva silnú motiváciu jej členov na adekvátnu pozíciu v nej je to skupina veľmi atraktívna pre spoločnosť. Každý sociálny status je spojený s istými právami a povinnosťami, ktoré vyplývajú z pozície, ktorú dotyčný jedinec zastáva. So sociálnym statusom je spojená aj prestíž, ktorú jedinec v spoločnosti vďaka svojmu statusu získa. Táto prestíž zároveň prezrádza, aký podiel na moci, na riadení skupiny alebo spoločnosti jedinec má.


 

W.L. Warner rozlišuje 2 druhy sociálneho statusu


  1. Objektívny status – je to taký druh sociálneho statusu, ktorý sa prejavuje predovšetkým materiálnymi hodnotami, ktoré sú jednotlivcovi pridelené. Jedná sa o výšku jeho mesačných (alebo) ročných príjmov, veľkosť majetku alebo kvalitu života. Predstavuje teda statky, ktoré sú istému jedincovi, vďaka jeho statusu prístupné.


  1. Subjektívny status – je to status, ktorý sa prejavuje v nemateriálnej rovine – predovšetkým v rovine sociálnych interakcií. Tento status je prejavovaný ostatnými členmi spoločnosti v spoločných vzťahoch a spoločnom spolužití. Je to prejav úcty, obdivu, i vďaky.


Už keď sa človek narodí stáva sa členom ľudskej spoločnosti. Už narodením získava isté postavenie a tiež sociálny status. Ľudská spoločnosť je organizovaný systém vzťahov, do ktorého sa jedinec musí začleniť. V spoločnosti preto rozlišujeme niekoľko druhov statusov a to sú nasledovné:


  1. Vrodený status – je to status, ktorý človek získava už narodením. Tento status priraďuje človeku isté biologické danosti. Rozumieme tým pohlavie (muž, žena) alebo rasu (europoidná rasa, mongoloidná rasa, australoidná rasa.....). V istých kultúrach sa práve vrodený status stáva tým najdôležitejším - jedinci mužského pohlavia majú vyšší status ako jedinci ženského pohlavia. Takúto diskrimináciu nájdeme napr. v arabských krajinách.