Vypracovala: Ing. Anna Mattová 

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie slúži pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtiav dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu a choroby z povolania.


Z úrazového poistenia sa poskytujú :

 • úrazový príplatok ,

 • úrazová renta ,

 • jednorazové vyrovnanie ,

 • pozostalostná úrazová renta ,

 • jednorazové odškodnenie ,

 • pracovná rehabilitácia a rehabilitačné ,

 • rekvalifikácia a rekvalifikačné ,

 • náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia ,

 • náhrada nákladov spojených s liečením ,

 • náhrada nákladov spojených s pohrebom .

 

Povinne úrazovo poistený je:

 • zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť

  • v pracovnoprávnom vzťahu,

  • v  štátnozamestnaneckom pomere,

  • v členskom pomere, ktorého súčasťou je aj pracovný vzťah k družstvu v  služobnom pomere, okrem fyzickej osoby, ktorá je sudca alebo prokurátor

  • alebo zárobkovú činnosť, ktorou je výkon verejnej funkcie podľa osobitných predpisov,

 • ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody, ktoré plnia povinnosti zamestnávateľa podľa osobitného predpisu pre fyzickú osobu vo výkone väzby a pre fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce.


Nárok na úrazové dávky

Nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia zamestnávateľa má okrem jeho zamestnanca aj:

 • žiak strednej školy a študent vysokej školy, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe,

 • fyzická osoba združená v Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a v iných občianskych združeniach, ktorá utrpela pracovný úraz alebo jej vznikla choroba z povolania pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi

 • fyzická osoba, ktorá na výzvu orgánu verejnej moci alebo veliteľa zásahu a podľa jeho pokynov, prípadne s jeho vedomím osobne pomáha pri havárii, živelnej pohrome a inej mimoriadnej udalosti

 • dobrovoľný zdravotník Slovenského Červeného kríža alebo inej právnickej osoby, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri výkone zdravotníckych služieb pri športovom podujatí alebo spoločenskom podujatí,

 • dobrovoľný člen horskej služby alebo iná fyzická osoba, ktorí na výzvu horskej služby a podľa jej pokynov osobne pomáhali pri záchrannej akcii v teréne a pri výkone tejto činnosti utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania,

 • manžel (manželka), nezaopatrené dieťa a osoba, voči ktorej mala osoba v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť.Garančné poistenie

Garančné poistenie slúži pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnancaa na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Povinne garančne poistený jezamestnávateľ zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu a člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu.