Vypracovala: Mgr. Katarína Matiašková

 

 

 

Word order – slovosled

V angličtine je dôležité, aby každá veta mala podmet (osobu) a prísudok (sloveso). Výnimkou sú len vety v rozkazovacom spôsobe, kedy podmet vo vete nepoužívame. Napr:Let´s go.Don´t do it!Come on.


 

Object – predmet


matiaskova

 

 

Sue

reads

a newspaper

every day.

subject (podmet)

verb (prísudok)

object (predmet)Predmet zvyčajne prichádza za sloveso a vyskytujú sa spolu:


Sue reads a newspaper every day. NIE Sue reads every day a newspaper.Príklady:podmet + prísudok

predmet

NIE

He speaks

English very well.

He speaks very well English.

I like

Italian food very much.

I like very much ...

Did you watch

television all evening?

Did you watch all evening ...

We invited

a lot of people to the party.

We invited to the party ...

Paul often wears

a black hat.

Paul wears often ...

I opened

the door quietly.

I opened quietly the door.

Why do you always make

the same mistake?


I´m going to borrow

some money from the bank. 

Place and time – miesto a časWe went

to a party

last night.

podmet + prísudok

miesto

čas


 

Ako si môžeme všimnúť v príklade miesto (to a party) stojí vo vete pred časom (last night):


We went to a party last nightNIE We went last night to a party.


Na miesto sa v tomto prípade pýtame Where? A na čas sa môžeme pýtať rôznymi spôsobmi:When? How long? How often?

 podmet + prísudok

miesto

čas

NIE

Liz walks

to work

every day.

... every day to work.

Will you be

at home

this evening?

... this evening at home?

I usually go

to bed

early.

... early to bed.

We arrived

at he airport

at 7 o´clock.


They´ve lived

in the same house

for 20 years.


Jim´s father has been

in hospital

since June.