Slovníky

Informácie o slovách môžeme nájsť  v rôznych slovenských slovníkoch, napríklad:

  • Krátky slovník slovenského jazyka KSSJ,

  • Slovník súčasného slovenského jazyka SSSJ,

  • Pravidlá slovenského pravopisu PSP,

  • Synonymický slovník slovenčiny SSS,

  • Malý frazeologický slovník,

  • Slovník cudzích slov,

  • Elektronické slovníky.Krátky slovník slovenského jazyka – KSSJ

Krátky slovník slovenského jazyka je výkladovým slovníkom. Nájdeme v ňom vysvetlenie či výklad významov jednotlivých slov.


Slovník súčasného slovenského jazyka – SSSJ

Slovník súčasného slovenského jazyka je výkladový slovník. Vysvetľuje význam jednotlivých slov, ktoré sa používajú v súčasnosti.


Pravidlá slovenského pravopisu – PSP

Pravidlá slovenského pravopisu ponúkajú:

  • informácie o pravopise slov,

  • informácie o skloňovaní alebo časovaní slov,

  • zoznam názvov obcí na Slovensku.


Synonymický slovník slovenčiny - SSS

Synonymický slovník slovenčiny je rozsiahly slovník, ktorý obsahuje tisíce hesiel k slovám – synonymám. Nachádzajú sa v ňom synonymá - slová významovo totožné, ale aj slová významovo blízke.


Malý frazeologický slovník

Malý frazeologický slovník obsahuje informácie o význame ustálených obrazných slovných spojení. Slovník obsahuje slovenské frazeologické jednotky usporiadané podľa istých slovníkových zásad.


Slovník cudzích slov

Slovník cudzích slov obsahuje zoznam slov, ktoré sme prevzali z iných jazykov a vysvetlenie ich významu. Obsahuje niekoľko tisíc významov v súčasnosti používaných cudzích slov, citátových spojení, skratiek a značiek cudzieho pôvodu.


Elektronické slovníky

Elektronické slovníky ponúkajú informácie o slovách v elektronickej podobe. Môžeme ich nájsť na internete (http://slovník.juls,savba.sk/). Obsahujú napríklad informácie o priezviskách.


 

 

Neutrálne a citovo zafarbené slová

 

Neutrálne slová

Neutrálne slová sú slová, ktorými pomenúvame predmety, vlastnosti, deje a pritom nevyjadrujeme svoj citový vzťah k nim.

 

Príklady:

hrach, otec, ústa, spať, rieka, obor, tekvica, hrať sa, veľký, dobrá.


 

Citovo zafarbené slová

Citovo zafarbené slová sú slová, ktorými pomenúvame predmety, vlastnosti, deje a pritom vyjadrujeme aj svoj citový vzťah k nim.

Citovo zafarbené slová patria medzi expresívne slová.

 

Príklady:

hrášok, otecko, ústočká, spinkať, riečka, obrisko, tekvička, hrajkať sa, veličizný, dobručká.


K jednotlivým slovám môžeme vyjadrovať svoj kladný alebo záporný citový vzťah.


Príklady citovo zafarbených slov s vyjadrením kladného citového vzťahu:

mamička, milučký, maličký, mesiačik, spinkať, stromček, mláďatko, postieľka.


Príklady citovo zafarbených slov s vyjadrením záporného citového vzťahu:

stromisko, dievčisko, psisko, nožiská, jazyčisko, domisko, napchávať sa, drichmať.


 

Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o neutrálne alebo citovo zafarbené slovo:

sneh

neutrálne slovo

slnko

neutrálne slovo

zúbky

citovo zafarbené slovo

malá

neutrálne slovo

husličky

citovo zafarbené slovo

hlavisko

citovo zafarbené slovo

knižôčka

citovo zafarbené slovo

orech

neutrálne slovo

bielučký

citovo zafarbené slovo

striebro

neutrálne slovo

robota

neutrálne slovo

naničhodník

citovo zafarbené slovo

 Zopakujte si:
1. V ktorých slovníkoch môžeme nájsť informácie o slovách?
2. V ktorom slovníku môžeme nájsť vysvetlenie významu frazeologických jednotiek?
3. Čo všetko sa nachádza v Pravidlách slovenského pravopisu?
4. Čo sú neutrálne slová? Povedz niekoľko príkladov.
5. Čo sú citovo zafarbené slová? Povedz niekoľko príkladov.

Použitá literatúra:
Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. SPN – Mladé letá, s. r. o., Bratislava, 2011, s.28 - 30.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992. 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.