Slovná zásoba je súhrn všetkých slov, ktoré existujú v jazyku. Skúmaním slovnej zásoby sa zaoberá lexikológia.
 

Členenie slovnej zásoby:
 

1. podľa vecného významu:

 

 1. Plnovýznamové : podstatné mená, prídavné mená, zámená číslovky, slovesá, príslovky

 2. Neplnovýznamové - predložky, spojky, častice, citoslovcia

Plnovýznamové slová rozdeľujeme na :

 • Jednovýznamové majú len jeden význam: Slovensko, Košice, jedľa...

 • Viacvýznamovémajú viac významov- základný význam a odvodené významy: hlava – človeka – základný význam

rodiny                

štátu                           odvodené významy

kapustná

 

 

2. podľa dobového výskytu:

 

 • Historizmy – slová, ktoré sa nepoužívajú, lebo zanikol jav, ktorý pomenúvali : groš, zeman, dereš...

 • Archaizmy – slová, ktoré sa nepoužívajú. Lebo ich nahradili novšie synonymá : mrazivo – zmrzlina, mravy – správanie, lučba – chémia...

 • Zastarané slová – používajú príslušníci staršej generácie: bukréta – kytica, gánok – chodba...

 • Neologizmy – nové slová: mobil, tablet, softvér...
   

 

 

3. podľa spisovnosti:

 

 • Spisovné - mama, spať, jesť...

 • Nespisovné – slangové – učka, matika, profák...

nárečové – dzedzina, grule, valal


 

4. Podľa citového zafarbenia:

 

 

 • Neutrálne bez citového zafarbenia: strom, pes, jesť...

 • Expresívne - s citovým zafarbením : stromček, psík, psisko...


 

5. Podľa štylistickej príslušnosti:

 • Hovorové slovenčinár, nákladiak ...

 • Básnické luna, lkať, peruť...

 • Knižné jasnozrivý, tkvieť...

 • Odborné oxid uhličitý, úsečka..


5. Podľa pôvodu:

 • Domáce – brat, dcéra, pes ...

 • Slová cudzieho pôvodu: internacionalizmy –hygiena, komunikácia...

 • zdomácnené –píšťala, omša ...

 • cudzie softvér, nóbl...