Sloveso to have používame:

-         Ako plnovýznamové sloveso (môže byť použité v spojení „have got“) vo význame mať, vlastniť:

I have a sister and a brother. (Mám sestru a brata.)

He has (got) two children. ((On)Má dve deti.)

-      Ak hovoríme o nejakom type činnosti tzv. ustálené výrazy:

I am goinig to have a shower. (Idem sa sprchovať)

What time do you have breakfast? (Kedy raňajkujete)

 

Sloveso to have sa vyskytuje:

                               - plnom tvare (have, has)

                               - skrátenom tvare (´ve, ´s)

Časovanie slovesa to have v prítomnom čase:

-      kladná veta

o    podmet + prísudok + ostatné vetné členy.

Jednotné číslo

Množné číslo

I

have got

´ve got

new bike.

We

have got

´ve got

green pens.

You

have got

´ve got

three sisters.

You

have got

´ve got

perfect children.

He/She/It

has got

´s got

old car.

They

have got

´ve got

new glasses.

 

 

-      záporná veta:

o    plnovýznamové sloveso „ to have“ zápornú vetu tvoríme pomocou slovesa „to do“

Jednotné číslo

Množné číslo

I

don´t have

new bike.

We

don´t have

green pens.

You

don´t have

three sisters.

You

don´t have

perfect children.

He/She/It

doesn´t have

old car.

They

don´t have

new glasses.

 

-      otázka:

o   plnovýznamové sloveso „have“  otázku tvoríme pomocou pomocného slovesa to do (sloveso to do + osoba + have)

Jednotné číslo

Množné číslo

Do

I

have

new bike?

Do

we

have

pens?

Do

you

have

sisters?

Do

you

have

CDs?

Does

he/she/it

have

old car?

Do

they

have

glasses?

 

-      krátka odpoveď:

o    V angličtine nestačí odpovedať iba YES/NO. V krátkej odpovedi používame vždy osobné zámeno odpovedajúce podmetu v požitej otázke, nikdy nie meno alebo podstatné meno.

-      plnovýznamové sloveso „have“  - v kladnej odpovedi používame plný tvar slovesa to do, v zápornej odpovedi vždy skrátený tvar.

Otázka

Odpoveď

kladná

záporná

Do you have a new bike?

Yes, I do.

No, I don´t.

Does Tom have sister?

Yes, he does.

No, he doesn´t.

Do your friends have Cds?

Yes, they do.

No, they don´t.

 Zopakujte si:
1. Kedy používame sloveso ‚to have‘?
2. Ako tvoríme kladné a záporné vety?
3. Aký je slovosled pri tvorbe otázky?
4. Uveď príklady na plný a skrátený tvar slovesa ‚to have‘.


Použitá literatúra:
Hutchinson, T.: Project 1. 3. vyd. Oxford: University Press, 2008, IBAN 978-0-19-476300-4
CHUDÁ, J. – CHUDÝ, T. – ŠMERDA, O.: Practise your English Grammar. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 2001. ISBN 80-07-00427-0