Sloveso to do používame:

-      ako pomocné sloveso pri tvorbe otázky, záporu a skrátených odpovediach v prítomnom i  minulom čase

Do you like football? Yes, I do. ( Máš rád futbal? Áno, mám.)

She doesn´t eat meat. ((Ona) neje mäso.)

Did you buy any chocolate?  No, we didn´t. (Kúpili ste nejakú čokoládu? Nie, nekúpili.)

didn´t ski last year. ( Minulý rok som sa nelyžoval.)

 

-      ako plnovýznamové sloveso vo význame robiť, vykonať

What do you do to relax? (prvé do je pomocné - použité na tvorbu otázky a druhé do je plnovýznamové)

What do you do? = What´s your job? I´m a teacher.

(Čo robíš? = Kde pracuješ? Som učiteľ.)

 

-      v ustálených slovných spojeniach vyjadrujúcich aktivitu:  

do the housework (robiť domáce práce)

do the gardening (záhradníčiť)

do the washing (prať),

do the washing-up (umývať riad)

do your homework (robiť si domácu úlohu)

do some exercises (cvičiť),

do businesswith (obchodovať s)

do your best (snažiť sa niečo urobiť čo najlepšie)

 

Časovanie slovesa to do v prítomnom čase:

-      kladná veta

o    podmet + prísudok + ostatné vetné členy.

Jednotné číslo

Množné číslo

I

do

my homework.

We

do

our homework.

You

do

your housework.

You

do

your housework.

He/She/It

does

the washing.

They

do

the washing.

 

-      záporná veta:

o    plnovýznamové sloveso „ to do“ zápornú vetu tvoríme pomocou slovesa „to do + not“

Jednotné číslo

Množné číslo

I

don´t do

my homework.

We

don´t do

my homework.

You

don´t do

your housework.

You

don´t do

your housework.

He/She/It

doesn´t do

the washing.

They

don´t do

the washing.

 

-      otázka:

o   plnovýznamové sloveso „to do“  otázku tvoríme pomocou pomocného slovesa to do (sloveso to do + osoba + do)

Jednotné číslo

Množné číslo

Do

I

do

my homework?

Do

we

do

my homework?

Do

you

do

your housework?

Do

you

do

your housework?

Does

he/she/it

do

the washing?

Do

they

do

the washing?

 

-      krátka odpoveď:

o    V angličtine nestačí odpovedať iba YES/NO. V krátkej odpovedi používame vždy osobné zámeno odpovedajúce podmetu v požitej otázke, nikdy nie meno alebo podstatné meno.

-      plnovýznamové sloveso „to have“  - v kladnej odpovedi používame plný tvar slovesa to do, v zápornej odpovedi vždy skrátený tvar.

Otázka

Odpoveď

kladná

záporná

Do you do your housework?

Yes, I do.

No, I don´t.

Does Tom do washing?

Yes, he does.

No, he doesn´t.

Do your friends do the washing?

Yes, they do.

No, they don´t.

 Zopakujte si:
1. Kedy používame sloveso ‚to do‘?
2. Ako tvoríme kladné a záporné vety?
3. Aký je slovosled pri tvorbe otázky?


Použitá literatúra:
Hutchinson, T.: Project 1. 3. vyd. Oxford: University Press, 2008, IBAN 978-0-19-476300-4
CHUDÁ, J. – CHUDÝ, T. – ŠMERDA, O.: Practise your English Grammar. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 2001. ISBN 80-07-00427-0
SWAN, M. – WALTER, C.: The Good Grammar Book. 1.vyd. Oxford: University Press, 2001. ISBN 0-19-431520-7