Sloveso to be je jedeným z najpoužívanejších slovies v anglickom jazyku. Používa sa:

-         ako plnovýznamové sloveso vo význame byť, existovať

She is hungry. (Je hladná)

He is a teacher. (Je učiteľ.)

-         v špeciálnych vetných konštrukciách – there is alebo there are, pri vyjadrení existencie niečoho There is a dog in the garden. (V záhrade je pes.)

-         ako pomocné sloveso v priebehovom čase

I am reading a book now. (Teraz čítam knihu.)

Sloveso to be sa vyskytuje:

                               - plnom tvare (am, are, is)

                               - skrátenom tvare (´m, ´re, ´s)

Časovanie slovesa to be v prítomnom čase:

-      kladná veta

Jednotné číslo

Množné číslo

I

am

´m

a doctor.

We

are

´re

doctors.

You

are

´re

a pilot.

You

are

´re

pilots.

He/She/It

is

´s

a teacher.

They

are

´re

teachers.

 

-      záporná veta

o    Tvorí sa pridaním záporu „NOT“ na tvar slovesa „to be“. V skrátenom tvare sloveso a zápor NOT splývajú.

Jednotné číslo

Množné číslo

I

am not

´m not

a doctor.

We

are not

aren´t

doctors.

You

are not

aren´t

a pilot.

You

are not

aren´t

pilots.

He/She/It

is not

isn´t

a teacher.

They

are not

aren´t

teachers.

 

!POZOR v 1. osobe jednotného čísla sa zápor „not“ neskracujeme, ale zostáva stiahnutý tvar „am“ na „m”. V ostatných osobách skracujeme iba „not“.

-      Otázka

o    Tvorí sa obráteným slovosledom (sloveso to be + osoba)

Jednotné číslo

Množné číslo

Am

I

a doctor?

Are

we

doctors?

Are

you

a pilot?

Are

you

pilots?

Is

he/she/it

a teacher?

Are

they

teachers?

 

-      krátka odpoveď:

o    V krátkej odpovedi používame vždy osobné zámeno, nikdy nie meno alebo podstatné meno.

o    V kladnej odpovedi používame plný tvar slovesa to be, v zápornej odpovedi vždy skrátený tvar.

Otázka

Odpoveď

kladná

záporná

Are you a teacher?

Yes, I am.

No, I ´m not.

Is Tom a student?

Yes, he is.

No, he isn´t.

Are your friends doctors?

Yes, they are.

No, they aren´t.Zopakujte si:
1. Kedy používame sloveso ‚to be‘?
2. Ako tvoríme kladné a záporné vety s použitím slovesa ‚to be‘?
3. Vytvor otázku s použitím slovesa ‚to be‘.
4. Uveď príklady na plné a skrátený tvar slovesa ‚to be‘.


Použitá literatúra:
SWAN, M. – WALTER, C.: The Good Grammar Book. 1.vyd. Oxford: University Press, 2001. ISBN 0-19-431520-7
Hutchinson, T.: Project 1. 3. vyd. Oxford: University Press, 2008, IBAN 978-0-19-476300-4
https://en.islcollective.com/