Pri preklade slovenského slovesa vyjadrujúceho povinnosť – musieť, sa používa:

  • slovesná väzba tener que + infinitív,

  • deber,

  • deber de

  • haber de


 

Slovesom tener que vyjadrujeme subjektívnu nutnosť, potrebu alebo záväzok. Po tener que sa používa výhradne infinitív.

Napr.:

Tenemos que irnos. Musíme odísť.


 

Sloveso deber zvyčajne vyjadruje záväzok alebo nutnosť všeobecného charakteru, objektívnu nutnosť alebo určitú morálnu povinnosť.

Napr.:

Debe (debería, debiera) venir. Mal by prísť.

Debes obedecer. Musíš poslúchať.


 

Sloveso deber de vyjadruje domienku, predpoklad, pravdepodobnosť.

Napr.:

Debe de tener más de dies años. Musí mu byť viac ako desať rokov./ Je mu asi viac ako desať rokov.

Debe de haber pasado algo. Niečo sa muselo stať.


 

Sloveso haber de vyjadruje nutnosť alebo povinnosť. Zvyčajne tiež implikuje vyjadrenie vôle, priania alebo názoru.

Haber de sa prevažne používa v literárnom jazyku.

Napr.:

Has de pasar ese examen. Musíš tú skúšku spraviť.


 

Pri preklade neosobných výrazov ako napr. musí sa, je nutné, je potrebné atď. sa používajú väzby:

  • hay que,

  • es necesario,

  • hace falta,

  • es preciso atď.


 

Po väzbe hay que sa používa iba infinitív, po ostatných tiež que + konjuktív.

Napr.:

Hay que hacerlo. Musí sa to urobiť./ Je nutné tp urobiť.

Era necesario que viniera. Bolo nutné, aby prišiel.


 

Pri preklade slovesa musieť je možné použiť tiež nasledujúce možnosti:

  • estar/ verse obligado a + infinitív

  • tener el deber de + infinitív


Napr.:

Tiene el deber de cumplirlo. Musí to splniť./ Jeho povinnosťou je to splniť.Zopakujte si:
1. Aké španielske slovesá sa používajú pri preklade slovenského slovesa musieť?
2. Vytvor dve vety s použitím hay que.

Použitá literatúra:
LLORET IVORA, E. M. et al. 2011. ¡Nos vemos! Barcelona: Difusión, 2011. 253 s. ISBN 978-84-8443-787-1