Sloveso lassen – nechať, dať

Sloveso lassen sa používa ako plnovýznamové sloveso.

Zaraďujeme ho aj k polomodálnym slovesám, čo znamená, že sa podobne ako modálne slovesá a spája sa s neurčitkom.

 

Plnovýznamové sloveso = “nicht mehr tun”: Ich lasse das Rauchen. (=Ich rauche nicht mehr.)

(Nechám fajčenie. = Nefajčím viac.)


 

Polomodálne sloveso: vyjadruje možnosť/požiadavku

„veranlassen“: Ich lasse mein Fahrrad reparieren. (Nechám si opraviť bicykel.)

 

 

Vo význame veranlassen“ sa môže lassen použiť aj ako zvratné sloveso.

Napríklad:

zvratný tvar: Mein Großvater lässt sich operieren. (Môj starý otec sa nechá operovať.)

nezvratný tvar: Die Eltern lassen das Kind operieren. (Rodičia nechajú operovať dieťa.)

 

Použitie zvratného tvaruodlišuje lassen od pravých modálnych slovies, ktoré sa vo zvratnom tvare použiť nedajú.

„erlauben“: Die Mutter lässt die Kinder bis spät in die Nacht fernsehen. (Mama nechá deti pozerať televízor neskoro do noci.)

 

Pasívna forma sich lassen (3. Person) = können (+ Passiv): Das Auto lässt sich reparieren. (= Das Auto kann repariert werden.)

(Auto sa dá opraviť. = Auto je možné opraviť.)

 

Sloveso lassen použijeme ako opisnú formu rozkazovacieho spôsobu pre oslovenú osobu:

Lass es dir gut schmecken! (Nechaj si dobre chutiť =Dobrú chuť!)

Lass dir das als Lehre dienen! (Nech ti je to na poučenie!)

 

 

Tvorenie zloženého minulého času od slovesa lassen

Perfektum plnovýznamového slovesa lassen sa tvorí pomocou haben a Partizip II (príčastia minulého).

Plnovýznamové sloveso: Ich lasse das Rauchen. – Ich habe das Rauchen gelassen.

Pri ďalšom použití sa tvorí neurčitok prvého slovesa a neurčitok lassen.

 

Perfekt von lassen = haben + Infinitiv (Verb 1) + Infinitiv (lassen)/Partizip II (lassen)

Ich lasse mein Fahrrad reparieren. Ich habe mein Fahrrad reparierenlassen.

Die Mutter lässt die Kinder bis spät in die Nacht fernsehen. – Die Mutter hat die Kinder bis spät in die Nacht fernsehenlassen.

Pasívna forma: Das Auto lässt sich reparieren. – Das Auto hat sich reparierenlassen.Zopakujte si:
1. Aké významy môže mať sloveso lassen?
2. Ak je polomodálnym slovesom ako sa tvorí zložený minulý čas?
3. Ako sa odlišuje lassen od pravých modálnych slovies?
4. Preložte vetu: Das Auto lässt sich reparieren.

Použitá literatúra:
Príručná gramatika nemčiny: E. Marko