Vypracovala: Mgr. Kristínová
 
Slovesá sú ohybné slovné druhy, ktoré pomenúvajú deje osôb, zvierat a vecí.
 
Slovesá môžu mať podľa zloženia tvar:
 
 • jednoduchý (jedno slovo),
 • zložený (viac slov).
 
Slovesá môžu mať podľa určitosti tvar:
 
 • neurčitý,
 • určitý.
 
Slovesá podľa vecného významu rozdeľujeme na:
 
 • plnovýznamové slovesá,
 • neplnovýznamové slovesá.
 
Slovesá rozdeľujeme na:
 
 • zvratné,
 • nezvratné.
 
Gramatické kategórie slovies sú: 
- osoba, číslo, čas, spôsob, vid, slovesný rod.
 
 
 
Slovesný spôsob môže byť:
 • oznamovací,
 • rozkazovací,
 • podmieňovací.
 
Oznamovací slovesný spôsob
 
Oznamovacím slovesným spôsobom oznamujeme, že dej prebiehal, prebieha alebo bude prebiehať.
Oznamovací slovesný spôsob používame v minulom, prítomnom a budúcom čase.
 
Príklady tvarov slovies v oznamovacom spôsobe minulého času:
- chodil som, kradla, bola pracovať, kreslili, museli sme poslúchať, kupovala som, učili sa.
 
Príklady tvarov slovies v oznamovacom spôsobe prítomného času:
- chodím, kradnem, pracujem, kreslia, musíme poslúchať, kupujem, učia sa.
 
Príklady tvarov slovies v oznamovacom spôsobe budúceho času:
- budem chodiť, budem kradnúť, budem pracovať, budú kresliť, budeme poslúchať, budem kupovať, budú sa učiť.
 
 
Cvičenie:
Zakry si pravý stĺpec a urč, či je tvar slovesa v minulom, prítomnom alebo budúcom čase oznamovacieho spôsobu:
 

čítam

prítomný čas
utekala som
minulý čas
budem variť
budúci čas
maľovali
minulý čas
smial sa
minulý čas
zdržali sa
minulý čas
bude plakať
budúci čas
vypol
minulý čas
skočím
prítomný čas
budem športovať
budúci čas
pijete
prítomný čas
pracujeme
prítomný čas
oprala som
minulý čas
bude hladovať
budúci čas
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozkazovací slovesný spôsob
 
Rozkazovacím slovesným spôsobom rozkazujeme, prikazujeme, alebo vyjadrujeme požiadavky a žiadosti.
Rozkazovací slovesný spôsob používame iba v prítomnom čase, ale zvyčajne má aj budúci význam.
 
Príklady tvarov slovies v rozkazovacom spôsobe prítomného času:
- Choď! Kradni! Pracuj! Kreslite! Poslúchajte! Kúp! Učte sa!
 
 
Podmieňovací slovesný spôsob
 
Podmieňovacím slovesným spôsobom vyjadrujeme podmienku, za ktorej sa dej koná alebo by sa mohol konať.
Častica by je znakom podmienky, možnosti alebo želania.
Podmieňovací slovesný spôsob používame v minulom a prítomnom čase.
 
 
Príklady tvarov slovies v podmieňovacom spôsobe prítomného času:
 
Podmieňovací spôsob prítomného času slovesa vzniká zo slovesa v minulom čase a častice by.
Príklady: chodil by som, kradla by som, pracovala by som, kreslili by sme, museli by sme poslúchať, kúpila by som, učili by sa.
 
 
Príklady tvarov slovies v podmieňovacom spôsobe minulého času:
Podmieňovací spôsob minulého času slovesa vzniká zo slovesa v minulom čase, častice by a slovesa byť v minulom čase.
Príklady: bol by som chodil, bola by som kradla, bola by som pracovala, boli by kreslili, boli by museli poslúchať, bola by som kúpila, boli by sa učili.
 
Cvičenie:
Zakry si pravý stĺpec a urči, či je tvar slovesa v minulom alebo prítomnom čase podmieňovacieho spôsobu:
 

utopil by som sa

prítomný čas
bola by som sa tešila
minulý čas
ukryli by ste sa
prítomný čas
dobyli by
prítomný čas
boli by ste odniesli
minulý čas
bol by zaspieval
minulý čas
ozvali by sa
prítomný čas
bola by som ležala
minulý čas
boli by dopísali
minulý čas
omladol by som
prítomný čas
bol by sa oholil
minulý čas
zabudla by som
prítomný čas
boli by sme tancovali
minulý čas
nezabrechal by
prítomný čas
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použitá literatúra:
Krajčovičová, J. a kol.: Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2009, s. 61 – 64.