Slovesné predpony raz odlučiteľné, raz neodlučiteľné

  • v nemčine poznáme slovesné predpony, ktoré sa správajú raz ako odlučiteľné a raz ako neodlučiteľné

  • ak sú odlučiteľné sú prízvučné, ak sú neodlučiteľné sú neprízvučné

  • patria tu: durch-, über-, um-, unter-, wider-, wieder-

  • často je predpona pri tom istom slovese raz odlučiteľná a raz neodlučiteľná, čo spôsobuje významový rozdiel

  • odlučiteľnosť alebo neodlučiteľnosť sa treba naučiť spolu so slovesom v každom konkrétnom význame

 

 

Beispiele:

durchfahren

Der Zug fuhr ohne zu halten durch.

(Vlak prešiel bez zastávky.)

 

Sie durchfuhr die Strecke in Rekordzeit.

(Prešla trať v rekordnom čase.)

 

 

durchfallen

Sie ist bei der Prüfung durchgefallen.

(Prepadla na skúške.)

 

Mich durchfiel ein Schreck.

(Prepadla ma hrôza.)

 

 

übergehen

Der Feind ist zum Angriff übergegangen.

(Nepriateľ prešiel do útoku.)

 

Er überging es mit Stillschweigen.

(Prešiel ponad to mlčaním.)

 

 

übersetzen

Wer setzt uns über?

(Kto nás prevezie?)

 

Wer hat dieses Buch übersetzt?

(Kto preložil túto knihu?)

 

 

übertreten

Nach dem Regen ist die Elbe übergetreten.

(Po daždi sa Labe vyliala.)

 

Der Verbrecher hat das Gesetz übertreten.

(Zločinec porušil zákon.)

 

 

umziehen

Ich bin nach Deutschland umgezogen.

(Presťahovala som sa do Nemecka.)

 

Die Wolken umzogen den Himmel.

(Mraky zatiahli oblohu.)

 

 

umstellen

Ich stelle die Mӧbel im Wohnzimmer um.

(Prestavím nábytok v obývačke.)

 

Die Jungen umstellten das neue Auto.

(Chlapci obkolesili nové auto.)

 

 

unterhalten

Er hält ihm einen Teller beim Essen unter.

(Podsunie mu tanier pri jedení.)

 

Ich unterhalte mich mit meiner Freundin stundenlang am Telefon.

(Bavím sa hodiny so svojou priateľkou cez telefón.)


 

Predpona wieder- sa správa ako odlučiteľná aj neodlučiteľná:

Kommen Sie morgen wieder!

(Príďte zajtra znova!)

 

Die Studenten wiederholen deutsche Grammatik.

(Študenti opakujú nemeckú gramatiku.)


Predpona wider- sa správa ako odlučiteľná aj neodlučiteľná:

Das Wasser spiegelte die Lichter wider.

(Voda odzrkadľovala svetlá.)

 

Du widersprichst dir immer.

(Vždy si protirečíš.)Zopakujte si:
1. Vysvetlite, čo znamená, že sú slovesné predpony odlučiteľné aj neodlučiteľné.
2. Ktoré predpony sa tak správajú?
3. Uveďte 3 príklady slovies, keď rovnaké sloveso, má raz odlučiteľnú, raz neodlučiteľnú predponu.

Použitá literatúra:
Príručná gramatika nemčiny: Ernest Marko