Niektoré slovesá zakončené na –iar a –uarmajú prízvučné –i a –u v 1., 2. a v 3. osobe jednotného čísla a v 3. osobe množného čísla prítomného času oznamovacieho spôsobu, konjuktíve prítomného času a rozkazovacieho spôsobu, tzn. píše sa prízvuk nad kmeňovými samohláskami: –ú a –í.


Napr.:

enviar poslať

 

 

prítomný čas oznamovacieho spôsobu

envío

envío

enviamos

envías

enviáis

envía

envían

konjuktív prítomného času

envíe

enviemos

envíes

enviéis

envíe

envíen

rozkazovací spôsob

Ø

enviemos

envía

enviad

(Ud.) envíe

(Uds.) envíen


 

continuar pokračovať

 

prítomný čas oznamovacieho spôsobu

continúo

continuamos

continúas

continuáis

continúa

continúan

konjuktív prítomného času

continúe

continuemos

continúes

continuéis

continúe

continúen

rozkazovací spôsob

Ø

continuemos

continúa

continuad

(Ud.) continúe

(Uds.) continúen


Rovnako ako sloveso enviar sa časujú slovesá:

ampliarzväčšiť, rozšíriť

confiar/fiarse dôverovať

enfriar ochladiť

enviar poslať

fotografiar fotografovať

guiar viesť, sprevádzať

liar viazať

resfriarse nachladiť sa

variar líšiť sa, striedať


Rovnako ako sloveso continuar sa časujú slovesá:

acentuar zdôrazniť

actuar poslať

efectuar uskutočniť

evaluar hodnotiť

fluctuar kolísať

insinuar naznačiť

situar umiestniť


Pri iných slovesách zakončených na –iar a –uar tvorí s koncovkami jednotlivých osôb dvojhlásku a prízvuk sa presúva na predchádzajúcu slabiku.


Napr.:

estudiarštudovať

 

prítomný čas oznamovacieho spôsobu

estudio

estudiamos

estudias

estudiáis

estudia

estudian

konjuktív prítomného času

estudie

estudiemos

estudies

estudiéis

estudie

estudien

rozkazovací spôsob

Ø

estudiemos

estudia

estudiad

(Ud.) estudie

(Uds.) estudien


Do tejto kategórie patria napríklad slovesá:

anunciar oznámiť

apreciar oceniť

cambiar meniť

envidiar závidieť

expropiar vyvlastniť

limpiar čistiť

odiar nenávidieť

principiar začať


amortiguar tlmiť

antiguar zastarať

averiguar zistiť, overiťZopakujte si:
1. Daj do prítomného času oznamovacieho spôsobu v každej osobe jednotného aj množného čísla nasledujúce slovesá:
a) amortiguar
b) fluctuar
c) ampliar
2. Daj do konjuktívu prítomného času v každej osobe jednotného aj množného čísla nasledujúce slovesá:
a) expropiar
b) situar
c) guiar

Použitá literatúra:
LENGHARDTOVÁ, J. 2001. Španielčina 1, 2. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001. 448 s. ISBN 80-08-03316-9